ม.แม่โจ้ จัดปฐมนิเทศ ตำแหน่งงาน 1,200 อัตรา คก.มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ติวเข้ม เตรียมพร้อม ผู้ผ่านคัดเลือกก่อนกระจายตัวปฏิบัติงานในพื้นที่ 12 จังหวัด 60 ตำบล

นายสำเริง  ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ ตำแหน่งงาน 1,200 อัตรา ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้กลไกบูรณาการขับเคลื่อนให้  มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็น System Integrator โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท และมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงาน    ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ .เชียงใหม่  พร้อมถ่ายทอดสดการปฐมนิเทศผ่านทางเว็บไซต์ www.mju.ac.th

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ที่ใช้กลไกบูรณาการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเป็น System Integrator เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนและให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่  โดยในแต่ละตำบลจะมีการจ้างงานประชาชนทั่วไป   25% อัตรา 9,000 บาท /เดือน, บัณฑิตจบใหม่ 50% อัดตรา 15,000 บาท /เดือน  และนักศึกษา 25%  อัตรา 5,000 บาท/เดือน ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน เป็นระยะเวลา 12 เดือน รวมถึงเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่   ในชุมชน และเพื่อให้เกิดการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) ซึ่งจะเป็นการดำเนินโครงการตามปัญหาและความต้องการของชุมชน เช่น การพัฒนาสินค้าและบริการชุมชม  การพัฒนาการตลาดและสิ่งอำนวยความสะดวก การส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นตนเอง พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน และด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของตำบล

ในส่วนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับอนุมัติให้รับผิดชอบ 60 ตำบล ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ ชุมพร ตาก น่าน บุรีรัมย์ พะเยา พิษณุโลก ระนอง ลำพูน และอุตรดิตถ์ มีตำแหน่งงาน 1,200 อัตรา ซึ่งการจัดปฐมนิเทศให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ จึงเป็นการอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่ง แต่ละหน้าที่ เพื่อนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการและพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ได้แก่ ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ด้านภาษา อังกฤษ (English Literacy) ด้านการเงิน (Financial Literacy) และด้าน (Social Literacy) ได้รับทราบเกี่ยวกับการเชื่อมโยงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)”  ก่อนที่จะเข้าปฏิบัติ งานจริงในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะมีหัวหน้ากลุ่มคอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตลอดโครงการเป็นระยะเวลา 12 เดือน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เป็นหน่วยงานบูรณาการโครงการ ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เพื่อเป็นส่วนร่วมการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืนด้วยองค์ความรู้เพื่อลดปัญหาความยากจนและมีเป้าหมายชัดเจนตามนโยบายรัฐบาล

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม
คำค้น: , ,