ข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อตกลงในการลงทะเบียนเพื่อเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับกับผู้ลงทะเบียนฝากข่าวประชาสัมพันธ์ (“ผู้ฝากข่าว”) เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ ช่องทางโซเชียลมีเดีย และบริการต่างๆ ของบริษัท เอเอสดับบลิวกรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 233/193 หมู่ 15 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

โปรดอ่านข้อตกลงฉบับนี้อย่างละเอียด ก่อนทำการลงทะเบียนเป็นผู้ฝากข่าว

1. การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นบริการของเอเอสดับบลิวกรุ๊ป (“บริการ”) โดยอาจเป็นการเผยแพร่ในระดับพื้นฐานซึ่งจะไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการในแต่ละครั้ง

2. ผู้ฝากข่าวเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาและความถูกต้องของข่าวและข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่ผู้ฝากข่าวได้ทำการส่งมา เอเอสดับบลิวกรุ๊ปไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริงใดๆ ที่ระบุไว้ในข่าวและข้อมูลประกอบจากผู้ฝากข่าว

4. การที่ผู้ฝากข่าวส่งข่าวประชาสัมพันธ์มายังเอเอสดับบลิวกรุ๊ปเพื่อทำการเผยแพร่ ถือเป็นการให้สิทธิและถือเป็นสิทธิของเอเอสดับบลิวกรุ๊ปที่จะเผยแพร่, แสดงผล, ผลิตซ้ำ, เปลี่ยนแปลงรูปแบบ, แปล, จัดเก็บ, อนุญาต, แก้ไข, ปรับเปลี่ยน, และนำเนื้อหาและ/หรือข้อความบางส่วนของข้อมูลที่ได้รับไปต่อยอดเป็นชิ้นงานใหม่ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์และบริการของเอเอสดับบลิวกรุ๊ป

5. ผู้ฝากข่าวรับรองและขอแสดงตนว่า (ก) ผู้ฝากข่าวมีสิทธิในการส่งข่าวประชาสัมพันธ์และข้อมูลประกอบทั้งหมดถึงเอเอสดับบลิวกรุ๊ป (ข) ผู้ฝากข่าวจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และ (ค) ข้อมูลหรือข่าวที่ผู้ฝากข่าวเป็นผู้ส่งไม่แสดงเนื้อหาในทางอนาจาร กล่าวโจมตี หมิ่นประมาท ทำลายชื่อเสียง เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด หรือละเมิดลิขสิทธิ สิทธิเฉพาะส่วนตัว สิทธิในการเผยแพร่ หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ผู้ฝากข่าวยินดีชดใช้ค่าเสียหายและคุ้มครองเอเอสดับบลิวกรุ๊ป บริษัทในเครือเอเอสดับบลิวกรุ๊ป รวมถึงผู้จัดส่ง เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ได้รับอนุญาต ผู้รับช่วง และผู้ได้รับมอบหมาย จากข้อเรียกร้อง ความสูญเสีย ค่าเสียหาย ความรับผิด ค่าใช้จ่าย และรายจ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความตามสมควร) อื่นใดทั้งหมด ซึ่งเป็นผลมาจากหรือมีความเกี่ยวข้องกับความผิดใดๆของผู้ฝากข่าวที่ได้ให้คำรับรองหรือการแสดงตนดังที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ หรือเป็นผลมาจากหรือมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือลักษณะของข่าวและข้อมูลประกอบอื่น ๆ ที่ผู้ฝากข่าวได้ให้ไว้

6. เอเอสดับบลิวกรุ๊ปขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธหรือแก้ไขสำเนาหรือข้อมูลอื่นๆ หากจำเป็น โดยสำเนาข่าว รูปภาพ วิดีโอ และไฟล์เสียงที่ได้ถูกจัดส่งแล้ว ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเอเอสดับบลิวกรุ๊ปทั้งหมด

7. เอเอสดับบลิวกรุ๊ปมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลอื่นๆ อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ความผิดพลาดใดๆ ที่เกิดโดยไม่เจตนาจากทางเอเอสดับบลิวกรุ๊ป จะได้รับการแก้ไขโดยเร็วเมื่อพบ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และการดำเนินการแก้ไขนี้ถือเป็นความรับผิดชอบที่เพียงพอของเอเอสดับบลิวกรุ๊ปแล้ว

8. เอเอสดับบลิวกรุ๊ปไม่รับรองหรือรับประกันว่าบริการของเอเอสดับบลิวกรุ๊ปจะปราศจากข้อผิดพลาด รวมถึง การงดเว้นการกระทำ การสอดแทรก ความล่าช้า สูญหายหรือบกพร่อง ไม่ว่าจากมนุษย์หรือเครื่องจักร เอเอสดับบลิวกรุ๊ปไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในบริการต่างๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันใดๆ ของการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมในการจัดพิมพ์หรือเผยแพร่

9. เอเอสดับบลิวกรุ๊ปจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ต่อผู้ฝากข่าว ทั้งในทางอ้อม หรือโดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่อง หรือในกรณีพิเศษ หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษใด ๆ (แม้ว่าเอเอสดับบลิวกรุ๊ปจะได้รับทราบเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายเหล่านั้นแล้วก็ตาม) ที่มาจากหรือมีความเกี่ยวเนื่องใดๆ กับข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ (รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่สาม) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียรายได้หรือกำไรที่คาดหวังหรือความเสียหายทางธุรกิจ

10. หากเอเอสดับบลิวกรุ๊ปไม่สามารถดำเนินการหรือดำเนินการล่าช้าในการให้บริการภายใต้ข้อตกลง อันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุม ซึ่งรวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการกระทำของรัฐบาล กฎหมาย สงคราม การจลาจล การประท้วงหรือข้อพิพาททางการค้า (รวมถึงโดยและกับพนักงานของเราเอง) ความผิดพลาดทางเทคนิค ความพร้อมใช้งานทั่วไปหรืออินเทอร์เน็ต ไฟฟ้าดับ ความบกพร่องจากการสื่อสาร สภาพอากาศ อุทกภัย อัคคีภัยหรือระเบิด ภาวะฉุกเฉินจากธรรมชาติหรือในท้องถิ่น เอเอสดับบลิวกรุ๊ปจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ในการให้บริการภายใต้สถานการณ์เหล่านี้

11. เอเอสดับบลิวกรุ๊ปใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ฝากข่าวรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่ปรากฏอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ผู้ฝากข่าวตกลงยินยอมให้เอเอสดับบลิวกรุ๊ปติดต่อและส่งข้อมูลข่าวสารทางการตลาด นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ รวมถึงบริการมีเดียอินเทลลิเจนซ์ และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไปยังผู้ฝากข่าว

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย ข้อพิพาทใดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะต้องเป็นไปตามเขตอำนาจของศาลไทย