นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอเอสดับบลิวกรุ๊ป จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “เอเอสดับบลิวกรุ๊ป”) เคารพและให้ความสำคัญถึงสิทธิ ข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อธิบายถึงวิธีการที่เอเอสดับบลิวกรุ๊ปปฏิบัติในการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเอเอสดับบลิวกรุ๊ปได้มาโดยผ่านทางเว็บไซต์ โมบายล์ไซต์ โมบายล์แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ งานประชุม อีเว้นท์ จดหมายข่าวหรือการติดต่อสื่อสารในช่องทางอิเลกทรอนิกอื่นๆ (เรียกรวมว่า “บริการต่างๆ”) ที่เชื่อมต่อกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ในกรณีที่มีข้อความใดในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ขัดแย้งกับเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาการรับบริการต่างๆ ของเอเอสดับบลิวกรุ๊ป ให้ใช้ข้อความในสัญญาการรับบริการต่างๆ ของเอเอสดับบลิวกรุ๊ปบังคับ

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากหลายทาง:

1.1 ข้อมูลที่ท่านให้กับเราโดยตรงและโดยความสมัครใจ

ชนิดของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมโดยตรงจากท่านจะขึ้นอยู่กับวิธีการที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรา และขึ้นอยู่กับบริการต่างๆ ที่ท่านใช้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึง:

ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ชื่อ อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบัญชีโซเชียลมีเดีย และข้อมูลการติดต่ออื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการล็อกอินและการรักษาความปลอดภัยในการเข้าใช้ระบบ ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน วิธีการยืนยันตัวตน บทบาท และข้อมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการ ซึ่งรวมถึง ข้อมูลประวัติการรับบริการและข้อมูลโปรไฟล์ ได้แก่ ตำแหน่งงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ข้อมูลผู้ใช้งาน ได้แก่ คำถาม ข้อเสนอแนะ ข้อมูลย้อนกลับ และข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านส่งถึงเราเมื่อติดต่อเรา และข้อมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ความสนใจ และ การสื่อสารที่พึงประสงค์ ซึ่งรวมถึงภาษาที่ประสงค์จะใช้สื่อสารกัน
ข้อมูลด้านภูมิประชากรศาสตร์ ได้แก่ ประเทศ อายุ วันเกิด สถานภาพสมรส เพศ ลักษณะทางกายภาพ สถานภาพและตัวชี้วัดทางการเงินของครอบครัวหรือส่วนบุคคล สถานภาพทางทหาร และข้อมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ การศึกษา และการจ้างงาน ได้แก่ ความสนใจในงาน ประวัติและผลการทำงาน ประวัติเงินเดือน สัญชาติ และสถานภาพการเข้าเมือง ข้อมูลภูมิประชากรศาสตร์ ข้อมูลเกี่ยวกับการทุพพลภาพ ข้อมูลใบสมัคร ข้อมูลใบอนุญาตรวมถึงกิจกรรมตามข้อกำหนดในสายอาชีพ การได้รับการรับรองหรือเกียรติประวัติต่างๆ ประวัติการศึกษา (รวมถึง สถาบันการศึกษาที่ได้เข้าเรียน วุฒิการศึกษาหรือสาขาวิชา ผลการเรียน และอันดับการเรียน) และข้อมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
1.2 ข้อมูลที่เราเก็บรวมรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ

เราอาจจะเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่าน เมื่อท่านเข้าใช้งานบริการต่างๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึง:

ข้อมูลบราวเซอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ ชนิดและเวอร์ชั่นของบราวเซอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ ตำแหน่งสถานที่ใช้อุปกรณ์ แอปพลิเคชัน ชนิดและเวอร์ชั่นของปลั๊กอิน ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านผู้ใช้งาน (User Agent) การตั้งค่าภาษาและเขตเวลา ข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ ข้อมูลโฆษณาประจำตัว (Advertising Identifier) ข้อมูลและตัวบ่งชี้คุกกี้ และข้อมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายและการเชื่อมต่อข้อมูล ซึ่งรวมถึง ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) และ อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และข้อมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ข้อมูลผู้ใช้งานและประวัติการเรียกดูข้อมูลบนเว็บ ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานกับเนื้อหาปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานกับโฆษณา ตัวชี้วัดการใช้งาน และข้อมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
1.3 ข้อมูลที่ท่านให้บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือผ่านทางบริการโซเชียลมีเดีย

บริการต่างๆ ของเอเอสดับบลิวกรุ๊ปอาจมีลิงค์ที่เชื่อมต่อไปถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือบริการโซเชียลมีเดียที่ท่านสามารถโพสต์ความคิดเห็น เรื่องราว รีวิว หรือ ข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเอเอสดับบลิวกรุ๊ป การที่ท่านใช้เว็บของบุคคลที่สามและบริการโซเชียลมีเดียต่างๆ อาจส่งผลให้มีการเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลของท่านโดยเว็บของบุคคลที่สามและบริการโซเชียลมีเดียเหล่านี้ เอเอสดับบลิวกรุ๊ปไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลต่างๆ ที่ถูกเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์อื่นๆ หรือบริการอื่นๆ ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยบุคคลที่สามอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้น เราสนับสนุนให้ท่านศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการตั้งค่าต่างๆ บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามและบริการโซเชียลมีเดียซึ่งท่านได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วย เพื่อท่านจะได้มีความเข้าใจว่า ข้อมูลใดของท่านที่อาจถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สามและบริการโซเชียลมีเดียเหล่านั้น

1.4 ข้อมูลจากองค์กรของท่านหรือจากบุคคลที่สาม

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากองค์กรที่ท่านทำงานอยู่หรือเกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้เราสามารถเปิดสิทธิ์หรือจัดการให้ท่านสามารถเข้าถึงและใช้งานบริการต่างๆ ที่องค์กรของท่านได้รับจากเรา ข้อมูลต่างๆ อาจรวมถึง:

ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ชื่อของท่าน ตำแหน่งงาน อีเมลที่องค์กร ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
รหัสและชื่อผู้ใช้งานในองค์กร
เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สามอื่นๆ ซึ่งบุคคลที่สามเหล่านี้อาจรวมถึง:

ผู้ให้บริการหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่ทำงานร่วมกับเราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการต่างๆ และที่เราใช้เพื่อนำเสนอเนื้อหาข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีขึ้นให้กับท่าน
บุคคลที่สามหรือพันธมิตรที่นำบริการต่างๆ ไปขายต่อ หรือเชื่อมต่อกับบริการต่างๆ
พันธมิตรทางธุรกิจ ในด้านการตลาด การขาย และการสรรหาบุคลากร
หน่วยงานราชการและองค์กรที่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (Public Records)
เครือข่ายโซเชียล เมื่อท่านเปิดสิทธิ์ให้แก่บริการต่างๆ ให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเครือข่ายใดๆ หรือบนหลายเครือข่าย
องค์กรธุรกิจที่เราได้เสนอบริการร่วมหรือทำกิจกรรมทางการตลาดร่วมกัน
แหล่งข้อมูลสาธารณะและทั่วไป ได้แก่ โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์สาธารณะ ฐานข้อมูลเปิด และข้อมูลที่เป็นสาธารณสมบัติ

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แล้วแต่กรณีที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเราหรือบริการต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้:

เพื่อให้ เปิดสิทธิ์ให้ และจัดการให้ท่านเข้าถึงและใช้บริการต่างๆ
เพื่อดำเนินการและตอบสนองตาม คำขอ คำสั่ง การดาวน์โหลด การเป็นสมาชิก หรือ ธุรกรรมอื่นๆ
เพื่อให้บริการสนับสนุนทางด้านเทคนิค ด้านผลิตภัณฑ์ หรือด้านอื่นๆ และเพื่อบริการต่างๆ ยังคงทำงานได้เป็นปกติ และปลอดภัย
เพื่อปรับปรุงบริการต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ อีเว้นท์ และบริการอื่นๆ ให้ดีขึ้น และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ
เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่จัดให้เป็นการเฉพาะและตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล เพื่อให้บริการต่างๆ ตรงกับความสนใจและสภาพทางภูมิศาสตร์ของท่าน
เพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอ คำถาม ความคิดเห็น และความกังวลของท่าน
เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลง อัปเดต ข่าวสารและประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอเอสดับบลิวกรุ๊ป บริการต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ
เพื่อทำการโฆษณาแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งข้อความส่งเสริมการขาย ข้อความแจ้งเพื่อทราบ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการต่างๆ และตามความสนใจของท่าน
เพื่อส่งข้อความส่งเสริมการขายรวมถึงข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ อีเว้นท์ และบริการของเรา พันธมิตรของเรา และบุคคลที่สาม เช่น สปอนเซอร์ ให้ท่านได้ทราบ
เพื่อเชิญชวนท่านให้เข้าร่วมการทดสอบและการสำรวจความคิดเห็น รวมถึงการจับรางวัล การชิงโชค การแข่งขัน ตลอดจนการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
เพื่อวัดแนวโน้มการใช้งาน และทำการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงเพื่อทำวิจัย ตรวจสอบ ทำรายงาน และทำปฏิบัติการทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการวัดประสิทธิผลของแคมเปญส่งเสริมการขายของเรา และประเมินผลดำเนินงานทางธุรกิจ หรือ อื่นๆ ตามเงื่อนไขข้อตกลงกับลูกค้า
เพื่อให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ทางกฎหมาย เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และเพื่อบังคับใช้เงื่อนไขในข้อตกลงสัญญา
หากท่านเป็นตัวแทนขององค์กรและมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการรับบริการต่างๆ ของเรา เราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับการที่องค์กรของท่านเป็นสมาชิกรับบริการต่างๆ รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้อง หากท่านให้ข้อมูลของเพื่อนร่วมงานของท่านแก่เรา เราอาจทำการติดต่อบุคคลเหล่านั้นเกี่ยวกับบริการต่างๆ โดยอาจอ้างอิงถึงท่าน

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และเปิดเผยให้แก่ผู้รับประเภทต่างๆ ดังนี้

องค์กรของท่านหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับองค์กรของท่านหรือกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับท่านเพื่อให้สามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ตามสัญญาหรือตามกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งรวมไปถึง การเปิดเผยข้อมูลกับลูกค้าของเราที่เป็นผู้ดูแลจัดการสิทธิ์ในการเข้าใช้งานบริการต่างๆ ของเราให้แก่ท่าน และเป็นผู้ชำระเงินค่าบริการสำหรับสิทธิ์ในการใช้งานของท่านให้แก่เรา และเราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่ท่านมีความเกี่ยวข้องด้วยในกรณีที่ท่านและบุคคลเหล่านั้นอยู่ในองค์กรเดียวกัน หรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างท่านกับบุคคลเหล่านั้น

พันธมิตรทางธุรกิจของเรา
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อร่วมกันเสนอ ให้ นำส่ง วิเคราะห์ บริหารจัดการ และปรับปรุง ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ รวมถึงการทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ตรงกับความต้องการส่วนบุคคล หรือ เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ เราอาจจะส่งต่อคำร้องขอบางอย่างของท่านหรือขององค์กรท่านไปยังผู้ให้บริการธุรกิจเหล่านี้

ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย
เราอาจทำงานร่วมกับผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นบุคคลที่สามเพื่อนำเสนอบริการเครือข่ายโซเชียลให้แก่ท่านบนบริการต่างๆ ของเรา บริการเครือข่ายโซเชียลเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ซึ่งรวมไปถึง กิจกรรมของท่านบนบริการต่างๆของเรา บริการเครือข่ายโซเชียลมีเดียบุคคลที่สามเหล่านี้ อาจจะแจ้งเตือนเพื่อนของท่านทั้งบนบริการต่างๆ ของเราและบนเครือข่ายโซเชียลเอง ว่าท่านเป็นผู้ใช้งานบริการต่างๆ ของเรา หรือ เกี่ยวกับการใช้งานของท่านบนบริการต่างๆ ภายใต้กรอบของกฎหมายและเงื่อนไขข้อตกลงตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการเหล่านั้น

ผู้ให้ข้อมูลบุคคลที่สาม
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้ข้อมูลบุคคลที่สาม เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติงานในนามของเราและเพื่อช่วยเราในการเสนอ ให้ นำส่ง วิเคราะห์ บริหารจัดการ และปรับปรุง เนื้อหา รวมถึงการทำให้เนื้อหาต่างๆ ตรงกับความต้องการส่วนบุคคล และเราอาจจะส่งต่อข้อมูลคำร้องขอบางอย่างของท่านหรือขององค์กรท่านไปยังผู้ให้ข้อมูลเหล่านี้

ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของเราและเพื่อช่วยเราในการเสนอ ให้ นำส่ง วิเคราะห์ บริหารจัดการ และปรับปรุง เนื้อหา รวมถึงการทำให้เนื้อหาต่างๆ ตรงกับความต้องการส่วนบุคคล ยกตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการที่ให้ความช่วยเหลือเราในการปฏิบัติการ นำส่ง หรือปรับปรุงบางส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอและปฏิบัติการของบริการต่างๆ ของเรา ผู้ให้บริการซึ่งให้การสนับสนุนทางเทคนิคหรือสนับสนุนลูกค้าในฐานะตัวแทนของเรา ผู้ให้บริการผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และให้บริการตรวจสอบคุณภาพ ผู้ให้บริการซึ่งให้บริการฟังก์ชันติดตามและรายงาน งานวิจัยจากข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ความสนใจ และพฤติกรรม รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเหล่านี้ยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านหรือจากท่านเพื่อให้บริการหรือปฏิบัติตามภาระหน้าที่บนบริการต่างๆ ของเรา และเราอาจจะส่งต่อข้อมูลคำร้องขอบางอย่างของท่านหรือขององค์กรท่านไปยังผู้ให้บริการเหล่านี้

ผู้โฆษณา
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้โฆษณา ศูนย์รวมโฆษณา (Advertising Exchanges) และเอเจนซี่ทางการตลาด ซึ่งเราได้ใช้บริการทางด้านโฆษณา เพื่อนำเสนอโฆษณาบนบริการต่างๆ และได้ช่วยเราโฆษณาแบรนด์ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา บริการทางด้านโฆษณาเหล่านี้อาจทำการโฆษณาแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายบนเว็บไซต์บุคคลที่สามโดยอ้างอิงกับคุกกี้ (Cookie) หรือข้อมูลอื่นๆ ที่บ่งชี้ถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับเรา และ/หรือ บริการต่างๆ ของเรา

4. นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้นี้ให้รายละเอียดว่าคุกกี้คืออะไร และเราใช้งานคุกกี้อย่างไรบนบริการต่างๆ ของเรา

คุกกี้คืออะไร
คุกกี้ (Cookie) เป็นชิ้นส่วนข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกเก็บใน Text File ซึ่งจะถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของท่านหรือบนอุปกรณ์อื่นๆ เมื่อบราวเซอร์ทำการโหลดเว็บไซต์ คุกกี้ถูกใช้งานเพื่อจดจำท่านรวมถึงความชอบและความสนใจของท่าน สำหรับทั้งแบบการเข้าชมเว็บไซต์ครั้งเดียว (โดยผ่านทาง Session Cookie) หรือ สำหรับการกลับเข้าชมเว็บไซต์ซ้ำ (โดยใช้ Persistent Cookie)

Session Cookie เป็น เป็นคุกกี้ชั่วคราวซึ่งจะถูกใช้ในระหว่างที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ และจะหมดอายุไปเมื่อปิดบราวเซอร์

ส่วน Persistent Cookie นั้นจะถูกใช้เพื่อจดจำความชอบของท่านบนเว็บไซต์ของเราและจะถูกเก็บอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่านแม้ว่าท่านจะปิดบราวเซอร์ไปแล้วหรือปิดแล้วเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กลับขึ้นมาใหม่ก็ตาม คุกกี้ประเภทนี้มีไว้เพื่อทำให้ประสบการณ์ของท่านในการใช้เว็บไซต์หรือบริการต่างๆ ของเรา มีความสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ

คุกกี้อาจจะถูกสร้างโดยเว็บไซต์ที่ท่านกำลังใช้งาน (First-Party Cookie) หรือโดยบุคคลที่สาม เช่น ผู้ที่นำเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือ เป็นผู้ให้บริการข้อมูลเชิงวิเคราะห์ หรือให้บริการโฆษณาบนเว็บไซต์ (Third-Party Cookie) บุคคลที่สามเหล่านี้จะระบุตัวท่านได้เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ บางเว็บไซต์

เราใช้คุกกี้ประเภทไหนบ้าง
– คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookie)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในขณะที่ท่านเข้าใช้งานและท่องไปบนเว็บไซต์ต่างๆ ของเรา ยกตัวอย่างเช่น คุกกี้นี้ช่วยให้เราจดจำและทราบได้ว่าท่านได้มีบัญชีอยู่แล้วและได้ล็อกอินเข้าบัญชีเพื่อใช้งานเนื้อหาต่างๆ

– คุกกี้เพื่อช่วยการใช้งาน (Functional Cookie)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถจัดการเว็บไซต์และบริการต่างๆ ของเราให้เป็นไปตามค่าหรือตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้ ยกตัวอย่างเช่น ทำให้เราจดจำชื่อผู้ใช้งานของท่านและจดจำข้อมูลและค่าต่างๆ ที่ท่านได้เคยตั้งไว้แล้วโดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ในภายหลัง

– คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookie)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราและบริการบุคคลที่สามสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานบนบริการต่างๆ ของเรา คุกกี้ประเภทนี้ไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อและอีเมล และจะถูกใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของท่านในการใช้งานเว็บไซต์และบริการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น

– คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookie)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้โฆษณาที่ถูกนำมาแสดงตรงกับความสนใจของผู้ใช้งานบริการต่างๆ และช่วยให้เกิดความเข้าใจและให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของโฆษณาที่แสดงอยู่บนบริการต่างๆ ของเรา คุกกี้นี้จะเก็บข้อมูล อย่างเช่น จำนวนผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำ (Unique visitor) จำนวนครั้งที่โฆษณาถูกนำมาแสดง และจำนวนคลิกดูโฆษณา นอกจากนี้ คุกกี้นี้ยังถูกใช้เพื่อสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้งาน รวมไปถึงใช้แสดงโฆษณาที่อ้างอิงกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านได้เข้าชมหรือกระทำการใดบนเว็บไซต์และบริการของเรา (รวมถึงของผู้อื่นด้วย) คุกกี้นี้ถูกสร้างขึ้นโดยเราและบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้และจะถูกเก็บไว้ในเครื่องของท่านจนกว่าจะถูกสั่งลบไป

– คุกกี้โซเชียลมีเดีย (Social Media Cookie)

คุกกี้บุคคลที่สามจากผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย (เช่น เฟสบุ๊ก ทวิตเตอร์ เป็นต้น) ช่วยให้เราสามารถติดตามผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียโดยใช้กลไกในการติดแท็ก (Tagging Mechanism) ของเครือข่ายโซเชียลมีเดีย เมื่อผู้ใช้งานเหล่านั้นเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา ใช้บริการต่างๆ ของเรา หรือ แชร์เนื้อหาข้อมูลของเรา

คุกกี้ประเภทนี้ยังถูกใช้เพื่อวัตุประสงค์ในการติดตามกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการทำการตลาดแบบย้ำ ข้อมูลที่ได้จากแท็กเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ตามเงื่อนไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราและของผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย

ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับคุกกี้
หากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ทุกประเภทหรือบางประเภท ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของบราวเซอร์โดยลบคุกกี้ที่ถูกสร้างไว้แล้วหรือเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้ใหม่ อย่างไรก็ดี ขอให้ท่านรับทราบว่า หากท่านลบหรือไม่ยอมรับการใช้คุกกี้ท่านอาจจะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ ของเราได้ครบทุกคุณลักษณะและความสามารถที่เรานำเสนอ

5. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ตามที่เห็นสมควร นโยบายที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจะถูกแสดงบนหน้านี้โดยระบุวันที่ที่มีการปรับปรุงข้อมูล และจะมีผลทันทีที่นโยบายถูกนำขึ้นแสดง

6. เนื้อหาที่ขัดแย้ง

เราอาจจะมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับเพิ่มเติมที่อธิบายหรือกำหนดว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร เพิ่มเติมสำหรับบริการของเราเฉพาะที่ท่านใช้งานอยู่หรือปฏิสัมพันธ์เฉพาะที่ท่านมีกับเรา ในกรณีดังกล่าว นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับเพิ่มเติมดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้สำหรับบริการเฉพาะหรือปฏิสัมพันธ์เฉพาะนั้นๆ

ในกรณีที่ เนื้อหาในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีเนื้อหาขัดแย้งกัน ให้ยึดเนื้อหาในฉบับภาษาไทยเพื่อใช้บังคับ

7. การติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ กรุณาติดต่อเราทางอีเมลที่ ichiangmaipr@gmail.com