องคมนตรี เน้นย้ำการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ สร้างประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 4/ 2563 พร้อมด้วย นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมครั้งนี้องคมนตรีได้ติดตามความคืบหน้า และการดำเนินงานด้านต่างๆ พร้อมทั้งรับฟังรายงานสรุปผลการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ซึ่งจัดขึ้นช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการประชุมจะนำไปเผยแพร่ในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดของสหประชาชาติ หรือ ซีเอ็นดี สมัยที่ 63 ที่กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2563 โดยคัดเลือกผลงานการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงของโครงการหลวง ซึ่งถือเป็นโมเดลที่ประสบผลสำเร็จในการสร้างอาชีพทดแทนฝิ่นที่เห็นผลเป็นรูปธรรม ไปจัดแสดงเป็นนิทรรศการใหญ่ภายในการประชุม นอกจากนี้รูปแบบการพัฒนาทางเลือกแบบโครงการหลวง ยังได้ขยายไปยังพื้นที่สูงอื่นในประเทศอีก 44 แห่ง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องค์การมหาชน ที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น เมื่อปี ..2548 เพื่อนำรูปแบบความสำเร็จไปสู่พื้นที่สูงอื่นที่มีปัญหา นอกเหนือจากพื้นที่สถานีวิจัยเกษตรหลวง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 39 แห่ง ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ โครงการหลวงยังมุ่งหวังให้รูปแบบความสำเร็จหรือโครงการหลวงโมเดลนี้ ได้สร้างประโยชน์ ความพอเพียง ปลอดภัย มั่นคง และยั่งยืนแก่ชาวโลก สมดังเป้าหมายสูงสุดที่ตั้งไว้ ดังนั้นการที่ประเทศไทยนำโครงการหลวงโมเดลไปเผยแพร่ในต่างประเทศครั้งนี้ จะเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ ให้เป็นที่รับรู้ในระดับนานาชาติ และยังก่อเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังได้รับฟังและพิจารณาการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากขบวนการแปรรูปกาแฟกะลา ซึ่งโครงการหลวงได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน ในพื้นที่บ้านป่ากล้วยขุนยะ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา มีเกษตรกรปลูกกาแฟอราบิก้าในโครงการ รวมพื้นที่ปลูก 113.5 ไร่ และในระยะที่ 2 จะมีการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากขบวนการแปรรูปกาแฟกะลา ก่อนที่จะปล่อยน้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ หรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษทางน้ำ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามตามวัตถุประสงค์สำคัญของโครงการหลวง องคมนตรียังได้ให้นโยบายต่อเนื่องในการเผยแพร่องค์ความรู้ของโครงการหลวง เพื่อสร้างประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง โดยให้ทุกศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จัดทำแปลงสาธิตภายในศูนย์ เพื่อให้เป็นจุดเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในพื้นที่ โดยเกษตรกรไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่อื่น

จากนั้น องคมนตรีได้เดินทางไปตรวจติดตามและรับฟังความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ที่บริเวณจุดก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยฯ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับความก้าวหน้าขณะนี้กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ประมาณราคาค่าก่อสร้างงานวางฐานพื้นชั้น 1 ในโครงการก่อสร้างสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง อาคารปฏิบัติการ 1, 2 และอาคารอำนวยการ แล้ว และกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้เริ่มดำเนินงานวางฐานราบพื้นที่ พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์การก่อสร้าง มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 50 และได้ทดสอบการตอกเสาเข็มเพื่อหาความยาวของเข็ม พร้อมทั้งได้มีการทดสอบชั้นดิน โดยการเจาะเก็บตัวอย่างดิน สำหรับแผนการปฏิบัติงานขั้นต่อไป จะเริ่มงานฐานราบ โดยการตอกเสาเข็มและลงเหล็กเสริมต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การตลาด, การเกษตร, สังคม, สิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , ,