ฉลองครบรอบ 50ปี “ม.ศรีปทุม” จัดพิธีทิศาบูชาเทพเทวา เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญก้าวหน้าของสถาบันสืบไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะมีอายุครบรอบ 50 ปีในปี 2563 และได้จัดให้มีพิธีทิศาบูชาเทพเทวา ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 ณ ลานพิธีอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผศ.พล.อ.เสรี พุกกะมานที่ปรึกษาอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม “พิธีทิศาบูชาเทพเทวา มหาวิทยาลัยศรีปทุม” เนื่องในวาระครบรอบ 50ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีพระครูอาคมสุนทร (ชวลิต อุลิตฺโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานผู้นำประกอบพิธีบูชาพระรัตนตรัยและบูชาเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมนำกล่าวบูชาเทวดาประจำทิศทั้งสิบ โปรยข้าวตอกดอกไม้ และปะพรหมน้ำพระพุทธมนต์ ให้แก่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อขอให้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามให้พ้นออกไปจากตนเองและครอบครัว ให้มีแต่ความสุขความเจริญความโชคดีมีชัยตลอดไป

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมความหมายว่า “เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว” ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2513 โดยการวางรากฐานของ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ยึดมั่น ในปรัชญา “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พร้อมด้วย ปัญญา ความเชี่ยวชาญ ความเบิกบาน และคุณธรรม ด้วยระบบการศึกษาที่ให้นักศึกษา รู้หลักวิทยาการ รู้คิดสร้างสรรค์ รู้ทันเทคโนโลยี รู้นำการแก้ปัญหา ร่วมพัฒนาสังคม และดำรงตนอย่างมีคุณค่า
ในปี พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ขยายการศึกษาให้กว้างไกลขึ้น โดยขยายวิทยาเขตขึ้นอีกแห่ง คือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เพื่อตอบสนองความต้องการของเยาวชนในส่วนภูมิภาค
และในปี พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยได้ขยายการเรียนการสอน ไปยังจังหวัดขอนแก่น ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพออกสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน ในแถบฝั่งแม่น้ำโขง รวมถึงเพื่อเป็นการตอบสนองการเปิดประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงในปี 2558

นับแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านวิชาการ เทคโนโลยีกายภาพและสิ่งแวดล้อม กิจการนักศึกษา กีฬา รวมถึงศักยภาพในการ แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถของคณาจารย์ และนักศึกษา เพื่อรองรับพันธกิจหลัก 4 ประการ ของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ และเป็นกำลังใจที่จะทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ก้าวไปข้างหน้า เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำ” อย่างแท้จริง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: