สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ .. 2563 โดยมี นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และนายรุ่งโรจน์ สุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากร มีสื่อมวลชน นักจัดรายการวิทยุ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการสัมมนา โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่

นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายเรื่องการเตรียมความพร้อมหลังจากประกาศ ...เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ..2562″ และเน้นย้ำเรื่องการทุจริตในการซื้อสิทธิ์ขายเสียง หากท่านใดพบเห็นพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริต สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่

ทางด้าน นายรุ่งโรจน์ สุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายในเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นโดยเน้นถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ที่จะเข้าไปบริหารงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการพัฒนาพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ..2562 ขึ้น เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ที่ประกาศใช้เมื่อปี .. 2560 ซึ่งมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ต้องสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งท้องถิ่นให้กับประชาชนรับทราบต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม
คำค้น: , , ,