กรมอนามัยสร้างนวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ระดับภาคเหนือ

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาวิชาการสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563 “โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ HLS : ยุค Digital transformation” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ระหว่างภาคีเครือข่ายทุกระดับ และผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นในเขตภาคเหนือ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ โดยมีหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเป้าหมายในจังหวัดภาคเหนือ โรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โรงแรมออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรสาธารณสุข และฝ่ายการศึกษา เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาก้าวสู่การเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ที่มุ่งให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้เข้าถึง เข้าใจ โต้ตอบ ซักถาม แลกเปลี่ยน ตัดสินใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสื่อสารบอกต่อได้ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ซึ่งมีเป้าหมายให้คนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25 ภายในปี 2564 อีกทั้งมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาสุขภาพนักเรียนควบคู่กับการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านสติปัญญา กระบวนการเรียนรู้ และทักษะความรับผิดชอบต่อตนเอง และมุ่งเป้าให้เด็กไทย ดี เก่ง มีสุข โดยขับเคลื่อนงานตามแนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ให้เกิดการพัฒนาองค์กรในสังคม ด้วยกระบวนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ซึ่งองค์กรด้านการศึกษาเป็นเป้าหมายหนึ่งในการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School) มุ่งให้โรงเรียนมีการจัดระบบการบริหาร ให้ทุกคนในโรงเรียนสื่อสารดูแลสุขภาพของตนเองและนักเรียน ทำให้นักเรียนรู้จักคันหาข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและสื่อสารบอกต่อผู้อื่นได้ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในโรงเรียน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ, เยาวชน
คำค้น: , , , ,