เชียงใหม่ระดมความเห็นใช้นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองแม่ข่าครบวงจร

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า พร้อมด้วย พันเอก อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานการสัมมนาเชิงวิชาการการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำน่าเสียในคลองแม่ข่าอย่างครบวงจรโดยคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1 องค์กรจัดการน้ำเสีย กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ มทบ.33 และภาคีภาคเอกชน จัดการสัมมนาขึ้นที่โรงแรมรอยัลเพนนิลซูลา เชียงใหม่

การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำน่าเสียในคลองแม่ข่าอย่างครบวงจรในวันนี้ เป็นการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่าอย่างครบวงจร โดยให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากครัวเรือนและสถานประกอบการที่ต้นทาง และการนำแนวคิดระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบรวมกลุ่ม หรือแยกศูนย์ มาใช้สำหรับชุมชนต่างๆ ก่อนปล่อยลงสู่คลองแม่ข่า หรือแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการปฏิบัติการดูแลคลองแม่ข่าในระดับชุมชน หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน รวมทั้งผู้บริหารสถานประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจที่สอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยีแบบใหม่ ที่กำลังได้รับการพัฒนาสำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียอย่างครบวงจร ประหยัด มีประสิทธิภาพ และเข้ามามีบทบาทสำคัญ ในการร่วมปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองแม่ข่า รวมทั้งแม่น้ำ คูคลองต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การป้องกันและแก้ปัญหาน้ำเสียในคลองแม่ข่า และแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , , , ,