ศอช. รณรงค์ “ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน” เน้นการเข้าถึงสุขาภิบาลที่ดี โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (ศอช.) นำโดยนายแพทย์สุรพันธ์ แสงสว่าง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมรณรงค์ “ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน” (Safe Toilets for All) เนื่องในวันส้วมโลก ประจำปี 2562 โดยได้ดำเนินการทั้งสิ้น 2 กิจกรรม ได้แก่ จัดทำสื่อรณรงค์เรื่อง “การใช้ส้วมที่ถูกต้อง” เพื่อให้ทุกคนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง คือ 1) ไม่ขึ้นไปเหยียบบนโถส้วมแบบนั่งราบ 2) ไม่ทิ้งวัสดุอื่นใดนอกจากกระดาษชำระลงในโถส้วม 3) ราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครั้งหลังการใช้ส้วม และ 4) ล้างมือทุกครั้งหลังการใช้ส้วม พร้อมเผยแพร่แก่ประชาชนบ้านหัวแม่คำ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2562 และจัดกิจกรรมล้างส้วมภายใน ศอช. ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความสะอาดของส้วม ให้ทุกคนหันมาดูแลสุขอนามัยเกี่ยวกับการขับถ่ายเพื่อสุขภาพที่ดี รวมถึงกระตุ้นผู้ที่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่มีสุขอนามัยไม่ดีให้พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการขับถ่ายที่มีอนามัยมากขึ้น สอดรับกับแนวทางขององค์การส้วมโลก (World Toilet Organization) ที่ว่า “Toilets for All – Leaving No One Behind” เพื่อรณรงค์ยุติการขับถ่ายในที่โล่งและส่งเสริมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการสุขาภิบาลที่ดี โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , ,