รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ บรรยายระบบธรรมาภิบาลตามศาสตร์พระราชา ให้กับคณะจากประเทศกลุ่มอาเซียน

นายคมสัน สุวรรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อระบบธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดศาสตร์พระราชา” (Good Governance for Sustainable Development Based on HM the King Rama IX’s Philosophy) แก่คณะผู้ฝึกอบรมจากประเทศกลุ่มอาเซียน CLMV จำนวน 10 คน ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ทั้งด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย ห้องประชุมการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , ,