การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 (RANC2019)

รองศาสตราจารย์ สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุม และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อบทบาทของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ มุ่งเน้นลดความเลื่อมล้ำ อย่างยั่งยืนในงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 (RANC2019) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน เป็นผู้กล่าวรายงาน โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน ..2562 ที่ผ่านมา

งานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 (RANC2019) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกัน และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยใช้กลไกความร่วมมือของเครือข่ายอุดมศึกษาทั้ง 9 แห่ง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , , , , ,