กระทรวงเกษตรฯ ประชุมพัฒนาเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเชิงกระบวนการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ทั้งในด้านความรู้ทางวิชาการ ผลกระทบจากปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา รวมถึงจัดให้มีการระดมความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือช่วงวิกฤตหมอกควัน ปี 2563 มุ่งหวังให้เกษตรกรตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำการเกษตรแบบปลอดการเผา ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรในประเทศไทยลดการเผาอย่างเป็นรูปธรรม ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง 42 จังหวัด ห้องช้างกระ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ภายในงานมีการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2563 การบรรยายให้ความรู้เชิงวิชาการจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมพัฒนาไผ่ไทย และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมไปถึงการนำเสนอผลการดำเนินงาน นิทรรศการการแสดงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ของทั้ง 10 จังหวัดภาคเหนือนำร่องในปีนี้ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการส่งเสริมในพื้นที่ต่อไป

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นกลไกหลักในการดำเนินงานในภาคการเกษตร ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ในปี 2563 จึงได้กำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และจะมีการขยายผลการดำเนินการไปอีก 32 จังหวัด ทั้งในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง รวมไปถึงในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาฝุ่นควันและเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจำ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้มุ่งเน้นการดำเนินการตามมาตรการหลักอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหา ทั้งด้านการสร้างเกษตรกรต้นแบบและสร้างชุมชนต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสความร่วมมือในชุมชน  รวมไปถึงมีการสร้างชุมชนต้นแบบ เพื่อเป็นจุดเรียนรู้และขยายผลไปยังพื้นที่อื่นต่อไป ด้านการเฝ้าระวัง มีการประสานความร่วมมือภาคีในพื้นที่ ในการติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร และด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญในการส่งเสริมและปฏิบัติงานในเรื่องนี้อย่างจริงจัง เร่งดำเนินการส่งเสริมให้เกิดการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยเน้นการทำงานเชิงรุก เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อใช้เป็นกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ที่สำคัญเน้นย้ำให้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบูรณาการโครงการส่งเสริมการเกษตรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร และให้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กับผู้บริหารในระดับสูงและรัฐบาลทราบ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , ,