กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาวางมาตรฐานและแนวทางด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางน้ำ

นายจักรพงษ์ สิทธิหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) มาตรฐานและแนวทางด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางน้ำ ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวของไทย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ และผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย ที่มีผลต่อมาตรการและแนวทางความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทางน้ำ ตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อการจัดทำคู่มือมาตรฐาน และแนวทางความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทางน้ำ และเป็นการเตรียมการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกรอบแนวทางในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางน้ำ ที่จะได้ดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความเข้าใจตรงกัน เป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่อนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว, สังคม
คำค้น: , , , ,