เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ รับรางวัล “หน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมงานด้านวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดเชียงใหม่”

คุณกฤษณ์ ธนาวณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เ […]