มนต์เสน่ห์แห่งชาติพันธุ์

นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “มนต์เสน่ห์ แห่งชาติพันธ์” เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อกิจกรรม ” มนต์เสน่ห์ แห่งชาติพันธ์ ” เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นภายในงานวันธรรมดา…น่าเที่ยว และ Outdoor Fest 2018 ระหว่างวันที่ 10 – 13 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
   
  
   
ชุมชนชาวยอง บ้านป่าตาล
การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่มีความหลากหลายทั้งทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และชาติพันธุ์มากถึง 19 ชนเผ่า ซึ่งมีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของแต่ละชนเผ่าที่สวยงาม และมีชุมชนเมืองหลายๆ ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว มีต้นทุนทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงเล็งเห็นคุณค่า และความสำคัญในความหลากหลายของชนเผ่า อันเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว ขับเคลื่อนกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บนพื้นฐานความต้องการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพบุคลากร และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สามารถแข่งขันในระดับสากลของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สร้างเป็นเครือข่ายระหว่างกันแลกเปลี่ยนแนวความคิด ประสบการณ์ ความร่วมมือในการวางแผนประสานงาน การจัดการองค์ความรู้ สนับสนุนซึ่งกันและกัน นำมาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และเป็นการเตรียมความพร้อมต่อผลกระทบจาก AEC ในอนาคตและเพื่อเป็นไปตามกรอบข้อตกลง ความร่วมมือการรวมกลุ่ม AEC ในการดูแลด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของภูมิภาค ต่อไป
   
  
   
ชุมชนชาวปกาเกอะญอ อ.กัลยานิวัฒนา
ด้วยการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่า บ้านป่าตาล ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ หมู่บ้านชุมชนชาวยอง เกือบ 100% ที่ยังคงรักษาขนบประเพณี การแต่งกาย แบบชาวยองอย่างแท้จริง หลังจากนั้นได้ไปสำรวจต่อที่ อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่มีป่าสนมากมาย มีความผูกพันมาช้านานกับชาว “ปกาเกอะญอ” และศูนย์กลางของ อ.กัลยาณิวัฒนา อยู่ที่ชุมชนบ้านจันทร์ ซึ่งมี “วัดจันทร์” เป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธา และสุดท้ายชุมชนไทลื้อบ้านลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ที่นี่เป็นถิ่นอาศัยของชาวไทลื้อ ที่อพยพมาจาก เขตสิบสองปันนา เรียกได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ไม่ได้ไปดู แล้วจะไม่รู้ว่าจ.เชียงใหม่ น่าเที่ยวชมมากมายแค่ไหน
  
  
 
ชุมชนชาวไทลื้อ บ้านลวงเหนือ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com