ประชาชาติ จัดงานสัมมนา “เชียงใหม่ 2018…จุดเปลี่ยน ประตูโอกาส”

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จ.เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก คุณกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนา “เชียงใหม่ 2018…จุดเปลี่ยน ประตูโอกาส”

 

หากมองถึงโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีความมั่นคงแข็งแรง จะเห็นได้ว่าความเจริญก้าวหน้าของประเทศเหล่านั้นไม่ได้มาจากส่วนกลางเท่านั้น แต่การกระจายความเจริญสู่ “เมืองหลัก” และ “เมืองรอง” ถือเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศที่มีความสำคัญยิ่ง ซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายต่างมียุทธศาตร์สำคัญในการพัฒนา “เมืองหลัก” และ “เมืองรอง” เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒราระบบเศรษฐกิจของตน

 

“เชียงใหม่” นับเป็ฯเมืองเศรษฐกิจทหลักของประเทศไทยทางภาคเหนือ มีศักยภาพสูงในการพัฒนาธุรกิจต่างๆ เพราะมีโครงการสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงแข็งแรง ประกอบกับความแข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจต่างๆ อาทิ กลุ่มบริการ-ท่องเที่ยว การศึกษา การเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งความมีเสน่ห์ของเชียงใหม่ด้านวัฒนฏรรม แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนสภาพภูมิอากาศ และการเป็น “เมืองศูนย์การเศรษฐกิจ” ของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน สามารถเชื่อมต่อไปยังจีนและอินเดียได้ง่าย จึงทำให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น “ฮับด้านเศรษฐกิจ” อย่างเหมาะสม เป็นประตูเชื่อมโยงการค้า การลงทุนของภูมิภาคอาเซียนไปสู่ระดับโลก

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดเชียงใหม่ ถือว่ามีอัตราเร่งค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับหัวเมืองอื่นในภูมิภาคนี้ เชียงใหม่กำลังก้าวไปสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้า และการลงทุน ในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีการเติบโตทางกายภาพและทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยขนาดของเมืองได้ขยายออกไปทุกทิศทาง ด้วยจำนวนประชากรกว่า 1.7 ล้านคน (อันดับ 5 ของประเทศ) ขณะที่รายได้ประชากรเฉลี่ยอยู่ที่ 79,971 บาทต่อคนต่อปี และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค (GPP) ขยายตัว 3.8% หรือประมาณ 143,000 ล้านบาท (ตัวเลขล่าสุดของปี 2555-2556)

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเศรษฐกิจและการเติบโตทางกายภาพที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดผลข้างเคียงตามมา ทั้งปัญหาการจราจร สภาพแออัดของสนามบิน ทิศทางการพัฒนาเมืองที่ขาดระเบียบแบบแผน ฯลฯ ขณะเดียวกับภาคธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในส่วนกลาง ทั้งจากเศรษฐกิจที่ผันผวน การค้าออนไลน์ การรุกคืบของกลุ่มทุนต่างชาติ ฯลฯ ก่อนให้เกิดแนวทางและรูปแบบในการทำธุรกิจใหม่ๆ ที่พลิกโฉมไปโดยสิ้นเชิง

 

“ประชาชาติธุรกิจ” เล็งเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยในอนาคต โดยเฉพาะในภาคเหนือซึ่งมีจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของภาค จึงนำมาสู่การสัมมนาภายใต้หัวข้อ “เชียงใหม่ 2018…จุดเปลี่ยน ประตูสู่โอกาส” นำความรู้ มุมมอง แนวคิด บทวิเคราะห์จากภาครัฐและนักธุรกิจถึงแนวโน้ม และโอกาสการลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดทางภาคเหนืออื่นๆ เผยแพร่ให้แก่นักธุรกิจ นักลงทุน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นเวทีกลางในการรวบรวมประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับโลก อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟัง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปวางรากฐานต่อยอดธุรกิจให้มั่นคง ยังยืน

ในการสัมมนาครั้งนี้ “คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ” รัฐมนตรีว่การกระทรวงคมนาคม จะฉายภาพให้เห็นว่าศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ สามารถเชื่อมเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจโลกได้อย่างไร ในหัวข้อ “เชียงใหม่…เชื่อมเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก” จากนั้นเป็นการบรรยายในเรื่อ “Cashless Society ธุรกิจบริบทใหม่…โลกไร้พรมแดน” โดยก่อนจะพบกับเสวนาหัวข้อ “จุดเปลี่ยน (ธุรกิจ) ประตูสู่โอกาส” ที่มี “คุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) และ “คุณสุรีรัตน์ ศรีพรหมคำ” ผู้ก่อตั้งร้าน เจคิว ปูม้านึ่ง Deliverty มาเล่าประสบการณ์อย่างออกรสชาติ รวมทั้ง “ดร.อมรเทพ จาวะสา” ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักวิจัยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และปิดท้ายด้วยซูปเปอร์แมนแกร่งสุดในปฐพี “คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์ มาว่าด้วยเรื่อง “เป้าหมายชีวิต เป้าหมายธุรกิจ…เปลี่ยนให้ทันโลก”

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com