SUN โชว์งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ตอกย้ำความสำเร็จในการส่งเสริมนวัตกรรมเกษตรที่ยั่งยืน

SUN โชว์งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6
ตอกย้ำความสำเร็จในการส่งเสริมนวัตกรรมเกษตรที่ยั่งยืน

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผลักดันเกษตรกรใช้นวัตกรรมเกษตร เดินหน้าจัดงาน “งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6” มุ่งพัฒนาธุรกิจโตแกร่งควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้สังคมอย่างยั่งยืน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ ไร่ตะวันหวาน (SUN VALLEY)

นางอัมพันธ์ สุริยัง ผู้อำนวยการฝ่าย Supply chain เปิดเผยว่า SUN งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร เป็นความมุ่งมั่นในวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่เชื่อมโยงความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อพัฒนาแนวทางในการสร้างคุณค่าให้กับเกษตรกรและสังคม ขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและระบบ AI เปลี่ยนผ่านเกษตรกรรมไทยแบบดั้งเดิมไปสู่รูปแบบใหม่ ให้เกษตรกรได้เข้าถึงข้อมูลการเกษตรและสามารถปรับปรุงกระบวนการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยงานงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายภาคเอกชนและเกษตรกรไทยที่มีศักยภาพ และจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย ให้เกษตรกรในเครือข่ายและผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ยกระดับเกษตรกรสู่ความเป็นมืออาชีพ สร้างความยั่งยืนด้านวัตถุดิบ และสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม

งาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6” เปิดให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ การสาธิตใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการเกษตรครบวงจร และบูทจัดแสดงความรู้ด้านการเกษตรจากองค์กรพันธมิตรชั้นนำ อาทิ บ.อีสท์เวสท์ซีด บ.แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ บ.ซินเจนทาครอป บ.ไฮโดรไทย บ.เจียไต๋ บ.คอร์เทวา อกริไซเอนซ์ เป็นต้น นอกจากนี้ ได้จัดเวทีเสวนาให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตรเชิงลึกในมิติต่างๆ โดย บ.ลิสเซินฟิลด์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ SUN มุ่งหวังว่า จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร
คำค้น: