ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “นิทานจินตนาการเพื่อเด็กพิเศษ” จัดโดยมูลนิธิเด็ก, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, Brigham Young University และ Beyond the Spectrum ชิงเงินรางวัลรวม 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และมีการอบรม “การสร้างสรรค์หนังสือเพื่อเข้าใจเด็กพิเศษ” ฟรี

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “นิทานจินตนาการเพื่อเด็กพิเศษ”
จัดโดยมูลนิธิเด็ก, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล,
Brigham Young University และ Beyond the Spectrum
ชิงเงินรางวัลรวม 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
และมีการอบรม “การสร้างสรรค์หนังสือเพื่อเข้าใจเด็กพิเศษ” ฟรี

โครงการ “ประกวดนิทานจินตนาการเพื่อเข้าใจเด็กพิเศษ”
(รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม https://shorturl.asia/jQSqE )

กติกา
๑. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชนทั่วไปที่มีสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย ไม่จำกัดอายุ
๒. เนื้อหาเพื่อช่วยปลูกฝังให้เด็ก ๆ รู้จัก เข้าใจ เห็นอกเห็นใจ และอยู่ร่วมกับเด็กพิเศษได้อย่างมีความสุข รวมทั้งช่วยส่งเสริมจินตนาการ สนุกสนาน ชวนอ่าน ให้แง่คิดและแฝงมุมมองที่น่าสนใจ
๓. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทั้งแนวคิด โครงเรื่องและรูปแบบการนำเสนอ
๔. เป็นงานประพันธ์ใหม่ ไม่แปล ไม่ลอกเลียน หรือดัดแปลงโครงเรื่องจากที่อื่นใด (หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ) และไม่เป็นเรื่องที่สร้างจากปัญญาประดิษฐ์ (AI)
๕. ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในรูปแบบใด ๆ และไม่เป็นลิขสิทธิ์จากการประกวดในโครงการอื่น ๆ
๖. ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ เอ ๔ ตัวอักษร Cordia New ขนาดตัวอักษร ๑๔ พอยท์ (ใช้กระดาษเพียงด้านเดียว ไม่พิมพ์ด้านหลัง)

ขั้นตอนเข้าร่วมประกวด
๑.ดาวน์โหลดใบสมัคร
https://drive.google.com/…/1q7t6xqstfnsp7qXqVmA…/view…
๒.ส่งผลงานพร้อมแนบใบสมัคร
๓.ส่งผลงานทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยส่งมาที่
สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก เลขที่ ๙๕/๒๔ ซอยกระทุ่มล้ม ๑๘ (ซอยเกียรติร่วมมิตร) ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐ วงเล็บมุมซอง (ประกวดนิทานจินตนาการเพื่อเข้าใจเด็กพิเศษ)

ระยะเวลาในการส่งผลงาน
เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

รางวัล
รางวัลยอดเยี่ยม ๑ รางวัล เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๔ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 095-121-1678

*** หมายเหตุ ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิเด็ก

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เยาวชน
คำค้น: