โรงพยาบาลลานนา รับการตรวจประเมินสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ( ปีที่15 ) ประจำปี 2567

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม1 ชั้น 3 อาคาร C … นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา พร้อมทั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน จากคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(คปอ.) นำโดยนายพลายแก้ว สันตะจิตโต ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5

นางสาวธารทิพย์ วงษ์จ่อน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ นายอนุคม อูปคำ นักวิชาการแรงงาน นางพิมพ์ลภัทร จันทะระ นักวิชาการแรงงาน ที่ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยม เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานการการร่วมมือจากทุกภาคส่วนในองค์กรในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง โดยมีหน้าที่ในการพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ รวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ การพยาบาล เอกสารข้อมูลสถานพยาบาล ระบบเวชระเบียนผู้ป่วย และมาตรฐานด้านความปลอดภัย รวมทั้งด้านการให้บริการทุกระบบ ของโรงพยาบาลลานนา ประจำปี 2567

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: