อธิการบดี มทร.ล้านนา นำทีม วิทยบริการฯ ร่วมประชุมสัมมนาฯและศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ศูนย์กลางข้อมูล และการจัดการเครือข่ายไร้สายที่มีประสิทธิภาพ

อธิการบดี มทร.ล้านนา นำทีม วิทยบริการฯ ร่วมประชุมสัมมนาฯและศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ศูนย์กลางข้อมูล และการจัดการเครือข่ายไร้สายที่มีประสิทธิภาพ


ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) นำคณะผู้บริหาร บุคลากรงานพัฒนาระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับอุดมศึกษาและศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัย Fuzhou University มณฑลเซียงจู สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ได้ศึกษาดูงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ Fuzhou (The infrastructure of “Smart Fuzhou University”) โครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กลางข้อมูล (The infrastructure of data center) และ การสร้างและการจัดการเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย (Campus wireless network construction and management) โดยมหาวิทยาลัยฯ สามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ใช้ เพื่อรองรับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง ตามมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement) ของหน่วยงาน สู่ Digital transformation ที่ตอบสนองตามความต้องการของผู้ขอใช้บริการ สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , , , , ,