วว. / สสว. นำ วทน. พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขัน SMEs จัดอบรมพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ ฟรี !

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในตลาด พร้อมทั้งสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรมอย่างคับคั่ง ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวรัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. กล่าวเปิดการฝึกอบรมฯ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

ทั้งนี้ผู้ร่วมอบรมได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญในหัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ ดังนี้ การยกระดับสินค้าเพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยบรรจุภัณฑ์ โดดเด่นและแตกต่างผ่านการสื่อสารและคุณค่าแบรนด์ รวมทั้งการเปิดคลินิกบรรจุภัณฑ์เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการทีละรายผลิตภัณฑ์และคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการโดยนักออกแบบและทีมนักวิชาการจากศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจาก ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. ติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0 2579 1121-30 ต่อ 3101, 3208 , 081 702 8377 โทรสาร 0 2579 7573 E-mail : TPC-tistr@tistr.or.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , , , ,