โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ รับผู้พิการทางการเห็น เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มีนาคม 2567

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้การดำเนินงานของ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ โดยเปิดรับผู้พิการทางการเห็นทั้งชายและหญิง เข้าเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งแบบอยู่ประจำและไปกลับ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในโรงเรียนทั่วไปทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มีนาคม 2567 นี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02 354 8365 – 71 ต่อ 413 (ห้องวิชาการ)

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมดูแลและจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิเศษ
โดยในระดับประถมศึกษาจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
– กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
– กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
– กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
– กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ส่วนในระดับอนุบาลมีการจัดการเรียนการสอน 6 ทักษะ คือ
– ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
– ทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่
– ทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็ก
– ทักษะภาษา การรู้หนังสือ
– ทักษะการคิด
– ทักษะทางสังคมและอารมณ์

นอกจากนั้น โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ยังมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพและความสามารถทางด้านภาษา ดนตรี กีฬา เทคโนโลยี การทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว ทักษะการใช้ชีวิตอย่างอิสระ ตลอดจนให้ความสำคัญในการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติ และพฤติกรรม เพื่อให้นักเรียนเติบโตขึ้นไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศและสามารถดำเนินชีวิตด้วยตนเองในสังคมได้อย่างมีความสุข
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02 354 8365 – 71 ต่อ 413 (ห้องวิชาการ)
www.blind.or.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา