สร้างคนสร้างโอกาสสร้างงานกับกองทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมปัจฉิมนิเทศ “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างงานกับกองทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ” เพื่อส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทุน ในโครงการ “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” ที่จะกำลังสำเร็จการศึกษา พัฒนาให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมโอกาสการมีงานทำให้แก่นักศึกษาทุน ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลล์รูม โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ย่านไนท์บาซ่าร์

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: