วิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MoU กับ TEATA รองรับตลาดงานด้านการท่องเที่ยว และ การบริการอย่างยั่งยืน  

เมื่อไม่นานมานี้ หลักสูตรนวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาด้านการท่องเที่ยวและการบริการชั้นนำในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) หรือ TEATA

ในพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าว มี ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร อธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมด้วย ดร.ปวีณา คาไซ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา Mr. Simon Lloyd คณบดีคณะการจัดการการบริการ อาจารย์สมภพ ชาตวนิช ผู้อำนวยการหลักสูตรนวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว ดร.เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์ กรรมการบริหารหลักสูตรนวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว และอาจารย์มณีวรรณ ชาตวนิช เลขาวิชาการหลักสูตรนวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว เป็นตัวแทนวิทยาลัยดุสิตธานีในการลงนาม และให้การต้อนรับผู้แทนจากสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) ซึ่งได้แก่ คุณวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) คุณนันทพล ไข่มุกด์ อุปนายกสมาคมฯ และคุณวัลย์ณัฐ บุญประเสริฐ เลขาธิการสมาคมฯ

จุดประสงค์ในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการก็เพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสำหรับรองรับตลาดงานด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ทั้งสองฝ่ายจะให้การสนับสนุนวิทยากรในการเพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิชาการและด้านอุตสาหกรรมภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง การสนับสนุนในการรับนักศึกษาฝึกงาน การบูรณาการการเรียนกับการทำงาน และสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาองค์ความรู้และทักษะร่วมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
วิทยาลัยดุสิตธานีและ สทอ. มุ่งหวังว่า การร่วมมือกันนี้จะนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศในตลาดงานของอุตสาหกรรมบริการไทยได้อย่างยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: ,