วว. ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย อว. เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า หนุนไทยเป็น EV HUB ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในพิธีลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (อว. for EV) อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศไทยเป็น EV HUB ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระหว่าง นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวง อว. และ 22 หน่วยงานในสังกัด อว. ต่างประเทศ ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคาร ICT มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง 23 ฝ่าย ในการร่วมจัดทำแผนการขับเคลื่อนนโยบายฯ จำนวน 3 แผนงาน ประกอบด้วย EV – HRD, EV Transformation และ EV Innovation พร้อมร่วมขับเคลื่อนแผนงานไปสู่หน่วยปฏิบัติและบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งร่วมกันผลักดันการบูรณาการแผนนโยบายเพื่อขยายผลในการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไปสู่การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศและต่างประเทศ

โอกาสนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ วว. โดย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานขนส่งทางราง (ศทร.) มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ และเปิดให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ให้คำปรึกษาทางวิศวกรรมแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าด้วยมาตรฐานสากล ครอบคลุมการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า ทั้ง BEV และ EV-BUS การทดสอบและรับรองมาตรฐานชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบและอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์ แก้ปัญหา รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาให้กับผู้ประกอบการอย่างครบวงจรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง มีศักยภาพในการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ยานยนต์ไฟฟ้า เชื่อมั่นว่าจะช่วยเสริมแกร่ง สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการในระบบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันยานยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นและมีอัตราส่วนการใช้งานสูงขึ้นด้วย เนื่องจากราคาค่าพลังงานต่ำกว่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเครื่องยนต์สันดาป โดย วว. ให้ความสำคัญและเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการ เครื่องมือทดสอบวิเคราะห์ต่างๆ ตลอดจนปรับรูปแบบการดำเนินงานให้เป็นเชิงรุกเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับอุตสาหกรรมมากขึ้น เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมขนส่งในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ผู้ประกอบการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับบริการจาก ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง วว. ได้ที่ โทร.0 2577 9000 , 02577 9143 ต่อ 201 และ 304 หรือที่ หรือที่ “วว. JUMP” https://tistrservices.tistr.or.th/ E-mail : anat@tistr.or.th , patcharee_a@tistr.or.th , https://www.tistr.or.th/rttc/ Facebook Page : https://www.facebook.com/RTTC.TISTR

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: ไอที - ยานยนต
คำค้น: , , , ,