ม.ศรีปทุม จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “AI พลิกโลกการตลาด” เสริมทักษะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร

13 มีนาคม 2567 – สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ “AI พลิกโลกการตลาด” โดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ และกล่าวต้อนรับ คุณปฤณ จำเริญพานิช CEO Wisdom to Execution ผู้เชี่ยวชาญ AI & ChatGPT และที่ปรึกษาด้าน Marketing ให้กับบริษัทและองค์กรชั้นนำต่างๆ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยเนื้อหาครอบคลุมถึง แนวโน้มของ AI และบทบาทสำคัญในโลกการตลาด ,เครื่องมือและเทคนิค AI ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล พฤติกรรมลูกค้า และการทำแคมเปญ, กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ AI ในการตลาดขององค์กรชั้นนำ และการฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ AI สำหรับการตลาด ให้กับ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร SPU ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อให้ได้เข้าใจในโลกของภาคธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเทคโนโลยี AI ที่กำลังเข้ามา Disrupt ธุรกิจแบบพลิกโฉมมากยิ่งขึ้น ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ทั้งนี้ ผศ.ดร.วิรัช รองอธิการบดี กล่าวว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยี AI มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและส่งผลต่อทุกภาคส่วน รวมไปถึงธุรกิจและการตลาด การอบรมครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AI และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การอบรม “AI พลิกโลกการตลาด” เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และนวัตกรรม เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: