ประกวดออกแบบผ้าลายทอ “ผ้าซิ่นแห่งนครเชียงใหม่”

ติดต่อสอบถามรายละเอียด
๑. คุณธันชยา ปารมี เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๕-๐๕๘๐๒๖๖
๒. คุณตีรณา มั่นที่สุด เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๖-๓๕๔๒๐๒๗

เกณฑ์การตัดสินผลงาน
๑. ความคิดสร้างสรรค์ ๒๕ คะแนน
๒. การนำเสนอแนวคิด รูปแบบการนำเสนอผลงาน ๒๕ คะแนน
๓. การออกแบบลวดลายผ้าทอ และการจัดวางองค์ประกอบ ๒๕ คะแนน
๔. ความเป็นไปในการการผลิต และการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ๒๕ คะแนน

รางวัลการประกวด รวมมูลค่าทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐ บาท
รางวัลชนะเลิศ ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๒ รางวัลๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หัวข้อ และ รูปแบบในการส่งผลงานเข้าประกวด
๑. แนวคิดหลัก “ลายทอที่พบในจังหวัดเชียงใหม่” ผู้ส่งผลงานร่วมประกวดสามารถ
ตีความได้อย่างไม่จํากัด การใช้แนวคิดการนํามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น
มาพัฒนาต่อยอด
๒. ออกแบบลายผ้าทอของจังหวัดเชียงใหม่ อันประกอบไปด้วย หัวซิ่น ตัวซิ่น ตีนซิ่น
๓. เน้นโทนสีฟ้า สีประจำจังหวัดเชียงใหม่
๔. มีแบบร่างความคิดสร้างสรรค์ ที่มา แรงบันดาลใจ พร้อมลงรายละเอียดการออกแบบ คำอธิบาย ความเป็นไปได้ในการพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
๑. นักออกแบบ นิสิต นักศึกษา
๒. กลุ่มผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน
๓. ประชาชนทั่วไป ไม่จํากัดอาชีพ เพศและอายุ
๔. สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
๕. ส่งในลักษณะบุคคล หรือกลุ่มไม่เกิน ๓ คน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: วัฒนธรรม
คำค้น: