วว. ผนึกกำลังเครือข่ายภาครัฐ/เอกชน ขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีเมืองคาร์บอนต่ำ ด้านการจัดการของเสีย

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบหมาย ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีเมืองคาร์บอนต่ำ (Saraburi Sandbox) ด้านการจัดการของเสีย “PPP-Saraburi Sandbox : A Low Carbon City” ให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการคัดแยกขยะที่ต้นทาง การบริหารจัดการขยะ การพัฒนาเทคโนโลยีในการแปรรูปของเสีย การนำวัสดุเหลือใช้ต่างๆ กลับมาใช้ใหม่ การจัดการขยะอุตสาหกรรม และร่วม Kick-off การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โอกาสนี้ ดร.เรวดี อนุวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญวิจัย กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะนักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ และศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี พร้อมจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมด้านการคัดแยกขยะบรรจุภัณฑ์ด้วย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

ทั้งนี้ วว. นำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปจัดการขยะชุมชน ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยใช้ วทน. ในการจัดการขยะชุมชน 2 รูปแบบ ได้แก่ การถ่ายทอดนวัตกรรมเครื่องคัดแยกขยะชุมชน ที่มีปริมาณไม่เกิน 20 ตันต่อวัน เพื่อเพิ่มสัดส่วนให้มีอัตราการรีไซเคิลให้เพิ่มขึ้นและสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าได้ และการถ่ายทอดงานวิจัยรวมถึงองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยที่แล้วเสร็จมาถ่ายทอดสู่ชุมชน จัดทำเป็นรูปแบบหมู่บ้านต้นแบบสีเขียว โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่แล้วเสร็จลงสู่ชุมชนด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง เพื่อเพิ่มมูลค่าและการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดจากหิ้งสู่ห้าง รวมถึงการจัดการขยะที่ปลายทางด้วยนวัตกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการบริหารจัดการขยะชุมชนโดย วว. ได้ที่ โทร. 0 2577 9000 โทรสาร 0 2577 9009 เว็บไซต์ www.tistr.or.th อีเมล tistr@tistr.or.th หรือที่ “วว. JUMP” https://tistrservices.tistr.or.th/

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , , , ,