TEAM SPU โชว์พลังสร้างสรรค์ คว้ารางวัล ประกวดสร้างไอเดีย (Ideation) ยุวชนอาสาสู่การสร้างพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) ไทย พร้อมรับงบประมาณสนับสนุน 4.5 แสน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ทีมคณาจารย์และนักศึกษา จากคณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SILK ROAD TEAM) ในโอกาสที่คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากผลงาน AR SILK ROAD GAME @Ayutthaya การเข้าร่วมประกวดการสร้างไอเดีย (Ideation) ยุวชนอาสาสู่การสร้างพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) ของประเทศไทย พร้อมทั้งได้รับโล่รางวัลและงบประมาณสนันสนุนการดำเนินโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 450,000 บาท จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ซึ่งมีทีมจากสถาบันการศึกษาต่างๆจากทั่วประเทศส่งเข้าร่วมประกวดแข่งขันจำนวน 49 ทีม เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินโครงการยุวชนอาสา มาตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมจากการบูรณาการศาสตร์ ในหลากหลายสาขาวิชา และนำองค์ความรู้ที่เรียนมาโดยมีชุมชนร่วมเป็นฐานในการนำองค์ความรู้ ทางวิชาชีพในสาขาที่เรียนสู่การปฎิบัติ (Community Integrated Learning Program: CIL) ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ เห็นควรจัดการประกวดการสร้างไอเดีย (Ideation) ยุวชนอาสาสู่ การสร้างพลังสร้างสรรค์ (Soft Power)ของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงผลงานในการสร้างสรรค์ Soft Power ตามนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะสูงขึ้น เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยขึ้นเป็นผู้นำ Soft Power ของโลก โดยใช้แนวทาง กลไกของโครงการยุวชนอาสา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: