วว. โชว์ผลงานไม้ดอกไม้ประดับ ดอกไม้กินได้ พืชสกุลไทร เนื่องในงาน ครม.สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ อว. ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงาและระนอง ภายใต้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในการนี้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำผลการดำเนินงานพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 2 โครงการ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในวันที่ 19 มกราคม 2567 ณ บริเวณหาดลายัน ตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ 1) โครงการการพัฒนาศักยภาพและแนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชสกุลไทร และ 2) โครงการการพัฒนาระบบการปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับในระบบเกษตรปลอดภัยเพื่อการบริโภค ซึ่งดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ดร.อนันต์ พิริยะภัทรกิจ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. เป็นหัวหน้าโครงการ

โอกาสนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ คือ วิภาดาการดอกไม้ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายดอกไม้กินได้ จังหวัดภูเก็ต และสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีการจัดแสดงพืชสกุลไทร พรรณไม้ในพืชสกุลไทร และการปลูกเลี้ยงพืชสกุลไทร อีกทั้งยังได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์จากดอกไม้กินได้ ในรูปแบบสด อบแห้ง และผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมทั้งแสดงข้อมูลดอกไม้กินได้ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้ความเข้าใจในการนำผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับกินได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , , ,