วว./วช. ร่วมขับเคลื่อนโครงการ Quick win อว. จัดอบรมฟรี ! เพิ่มทักษะ ความรู้ มาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 ISO/IEC 17025

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดอบรมฟรี ! จำนวน 4 หลักสูตร ภายใต้การดำเนินโครงการ Quick win หรือโครงการเร่งด่วนที่เห็นผลเร็วภายใน 3 เดือน ตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบาย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ดังนี้ 1) ความรู้เบื้องต้นระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ต่อการพัฒนาศักยภาพองค์กร 2) ความรู้เบื้องต้นระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 900 1 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ต่อการพัฒนาศักยภาพองค์กร 3) การขึ้นทะเบียน อย. และหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ที่บังคับใช้เป็นกฎหมาย และ 4) บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและการช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์ โดยรับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัด เพียงหลักสูตรละ 100 ท่าน เท่านั้น **ผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตร จาก กระทรวง อว.**

การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ด้านมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO/IEC 17025 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารและนักวิชาการ วว. ที่มีประสบการณ์ในด้าน ISO มากกว่า 20 ปี ร่วมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง Nile ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. โทร. 0 2577 9037 , 061 423 7131 (คุณนพวรรณ/ คุณพัชรนันท์)

ทั้งนี้ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ได้มอบนโยบายกรอบการดำเนินโครงการ Quick Win ที่กระทรวง อว. ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน คือ ต้องเป็นโครงการที่ให้ประโยชน์และส่งผลกระทบสูงแก่ประชาชน เห็นผลเร็ว เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายที่ รมว.อว. ได้มอบไป 2 ด้าน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2567 แด่พี่น้องประชาชน คือ “เรียนดี มีความสุข มีรายได้” และ “วิจัยดี – นวัตกรรมดี ตอบโจทย์ ตรงตามความต้องการ”

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , , , , , ,