DV8 รับมอบของที่ระลึก จาก มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ที่เข้ามาขอบคุณ DV8 ซึ่งช่วยสนับสนุนประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ พร้อมหารือโครงการเพื่อเด็กด้อยโอกาสในภายหน้า

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา คุณณัฐพล เกษมวิลาศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) รับมอบของที่ระลึก BooCha ผลิตภัณฑ์ ‘ชาใบไผ่เพื่อสุขภาพ จาก คุณนันชนก มีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายระดมทุนและประชาสัมพันธ์ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ พร้อมหารือในการร่วมสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ภายในมูลนิธิฯ

โดย BooCha ผลิตภัณฑ์ ‘ชาใบไผ่เพื่อสุขภาพ ที่ทางมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ นำมามอบให้กับทาง ดีวี8 จำกัด (มหาชน) เป็นผลิตภัณฑ์จากเด็กและเยาวชนของทางมูลนิธิ ซึ่งทางมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ร่วมสนับสนุนสินค้าในโครงการพัฒนาความยั่งยืนของนวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equity Partnership’s School Network) โดย กสศ. SEA (ประเทศไทย) และเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ

ระหว่างการหารือ คุณณัฐพล เกษมวิลาศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของ BooCha ผลิตภัณฑ์ ‘ชาใบไผ่เพื่อสุขภาพ ทั้งในด้านของคุณประโยชน์และด้านกระบวนการผลิตและพัฒนาโดยเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่เด็กด้อยโอกาสเพื่อเป็นรากฐานทางอาชีพได้ในอนาคต โดยทาง บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญในการมอบโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่เปรียบเหมือนรากฐานอันมั่นคงของสังคมเพราะเด็กและเยาวชนเหล่านี้จะเป็นอนาคต และกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในภายภาคหน้า

สุดท้ายนี้บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ที่เปิดโอกาสให้ทาง บริษัทฯ ได้ร่วมหารือเพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของทางมูลนิธิในภายหน้า รวมถึงขอบคุณมูลนิธิที่มอบโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสได้เข้าถึงโอกาสสำคัญทางสังคม และทางบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) จะยังคงมุ่งมั่นที่จะพาธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับความยั่งยืนในสังคม โดยการดำเนินกิจการที่คำนึงถึงสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับผลประโยชน์จากองค์กรให้ได้มากที่สุด

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , ,