เจตนารมณ์มุ่งมั่น “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” มูลนิธิเอสซีจีมอบทุนให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แก่ นายพลพล เพียรทอง จากสาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร และ นางสาวกาญติมาร์ อินทวัจนะ จากสาขาวิชาการจัดการโรงแรม รวมทั้งนายณัฐวุฒิ ศรีทองกูร และ นายชาคริต วิเศษหมื่น ซึ่งเรียนหลักสูตร Dusit Hospitality Academy (DHA) ทางด้านศิลปะการประกอบอาหาร ในโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษา “Learn to Earn” เรียนรู้เพื่ออยู่รอด จากมูลนิธิเอสซีจี

เพราะการศึกษาคือรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนไทย ดังนั้นเพื่อสร้างกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต มูลนิธิเอสซีจีจึงสนับสนุนเด็กไทยให้ก้าวเดินไปสู่ความฝันทางการศึกษาที่สำเร็จงดงามด้วยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีในครั้งนี้ ด้วยความเชื่อมั่นว่า สังคมคุณภาพต้องประกอบด้วยคนที่ทั้งเก่งและดี การมอบทุนจะเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมแก่เยาวชน ให้กลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ผู้พัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์และขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความยั่งยืน

ทั้งนี้วิทยาลัยดุสิตธานีมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้นักศึกษาผู้มีความโดดเด่นในแง่มุมต่างๆ ให้เข้ารับทุนการศึกษาอยู่เสมอ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้นักศึกษาเหล่านั้นตั้งใจประพฤติตนเป็นคนดี เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาคนอื่นๆ และสร้างประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: ,