หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ (3E) ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาทางวิชาการ “The 2nd DustBoy Day 2023”

รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (UNISERV) และหัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อการการพลังงานและเศรษฐนิเวศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ทีมนักวิจัย จัดกิจกรรม “Dustboy Day ปี2” นำนักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเสวนาระบบเฝ้าระวังฝุ่นควัน ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจากท่านวิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน การจัดงาน DustBoy Day เกิดจากความต้องการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเครือข่ายความร่วมมือ มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น มุมมองในการต่อยอดระหว่างกัน เพื่อนำนวัตกรรม DustBoy ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ทั้งการขับเคลื่อนนโยบาย การศึกษาฝุ่นละอองขนาดเล็ก การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ การเฝ้าระวังผลกระทบจากปัญหาหมอกควันต่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้ในชุมชน รวมถึงการบริการจัดการแหล่งกำเนิดฝุ่นควัน

ผ่านมา DustBoy ร่วมดำเนินโครงการทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิเช่น เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา ข้อมูลของ DustBoy มีการเผยแพร่เป็นข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ทั้งยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปใช้ในแพลตฟอร์มของหน่วยงานต่างๆ เช่น รู้ทัน, ผ่อดีดี และถูกนำไปใช้การแจ้งเตือนระดับท้องถิ่น เช่น ระบบเฝ้าระวังสื่อสารความเสี่ยงฝุ่นควัน เขตสุขภาพที่ 1, ระบบเฝ้าระวังข้อมูลฝุ่นของเทศบาลนครปากเกร็ด

ภายในงานมีการลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ซุปเปอร์แมป ซอฟต์แวร์ จำกัด โดย Ms. Evelyn ตำแหน่ง General Manager of Asia and Oceania Center การลงนามมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการ การศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม และการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่วิชาการ การใช้ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มจีไอเอส และเป็นผู้ให้บริการที่ใช้นวัตกรรมใหม่ อีกทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในเชิงการถ่ายทอดองค์ความรู้และการฝึกอบรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และการรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ, ไอที - ยานยนต