สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 ติดตาม นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เป็นประธานเปิด “โรงพยาบาลราชวิถีนครพิงค์” เพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยในเขตเมือง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.66 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เป็นประธานในพิธีเปิด “โรงพยาบาลราชวิถีนครพิงค์” เพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยในเขตเมือง จ.เชียงใหม่ ตามนโยบายระยะสั้นและเร่งด่วน Quick win 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงาน
พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล รักษาการสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามร่วมพิธีเปิดงานพร้อมเยี่ยมชมการบริการ ณ โรงพยาบาลราชวิถีนครพิงค์ อาคาร 8 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

กระทรวง สธ.ได้ดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุข พ.ศ.2567 ภายใต้แนวคิด “ประชาชนคนไทยสุขภาพดี ประเทศไทยสุขภาพดี” โดยดำเนินการผ่าน 13 ประเด็น อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย แนวทางการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตของคนไทย รวมทั้งการขยายบริการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่ดีขึ้น โดยหนึ่งในประเด็นสุขภาพที่จะดำเนินการคือ การจัดตั้งโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ 50 เขต 50 โรงพยาบาลปริมณฑล และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชน ทั้งนี้เขตสุขภาพที่ ๑ โดยโรงพยาบาลนครพิงค์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำร่องเปิดบริการ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ด้วยชื่อ “โรงพยาบาลราชวิถีนครพิงค์”

และได้รับความร่วมมือของทุกหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ ๑ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่, สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๑ และโรงพยาบาลสวนปรุง เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพทรัพยากรสาธารณสุขทุกด้านให้ประชาชนในเขตเมืองเชียงใหม่ เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วเท่าเทียม และมุ่งพัฒนาเป็นหน่วยบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดความเจ็บป่วยรุนแรง ลดการตาย และลดเวลารอคอยได้

โดย “โรงพยาบาลราชวิถีนครพิงค์” เปิดบริการในพื้นที่อาคาร 8 ชั้น ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566 โดยให้บริการผู้ป่วยนอกจากโรงพยาบาลนครพิงค์ (Extended OPD) ซึ่งเป็นผู้ป่วยนัดสิทธิหลักประกันสุขภาพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มียอดผู้ป่วยนอกสะสมที่มารับบริการแล้วทั้งสิ้น 1,274 ราย ในแผนกอายุรกรรม กระดูกและข้อ กุมารเวชกรรม ศัลยกรรม สูติ-นรีเวชกรรม และทันตกรรมเฉพาะทาง รวมทั้งบริการฉีดยาทำแผล และตรวจทางห้องปฏิบัติการ และยังเปิดให้บริการผู้ป่วยใน (IPD) ชายและหญิง ที่ชั้น ๕ อาคาร ๘ ชั้น จำนวน ๑๖ เตียง ทั้งนี้ “โครงการ Quick Win” โรงพยาบาลราชวิถีนครพิงค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ประจำอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , , , ,