วว. /วช. อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินแปลงเกษตรเบื้องต้น ยกระดับท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน

ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ประเมินแปลงเกษตรเบื้องต้น” ซึ่ง วว. โดย หน่วยฝึกอบรม กลุ่มบริการอุตสาหกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคาร Admin วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในโครงการการถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างผู้ส่งเสริมและพัฒนาแปลงเกษตร และผู้ประเมินแปลงเกษตรเบื้องต้นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและเกษตรอินทรีย์เพื่อยกระดับท้องถิ่นไทย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ภาคการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้นของอาหาร มีความรู้เรื่องการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีและเกษตรอินทรีย์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัย อันจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายเพื่อให้มีผู้ส่งเสริมและพัฒนาแปลงเกษตรในระดับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 70 คน ซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งภาคการบรรยายและภาคปฏิบัติ ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ตามมาตรฐานสากล ดังนี้

มอก. 17025 (ISO/IEC 17065 ) การตรวจสอบและรับรอง ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
มอก. 19011 (ISO 19011) แนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ
เทคนิคการตรวจประเมินมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกษ. 9000-2564)
เทคนิคการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ. 9001-2564)

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร
คำค้น: , , , , ,