รวมนักกีฎวิทยา ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หยุดยุงร้าย เร่งพัฒนา วิจัย ควบคุมแมลงพาหะนำโรค

เมื่อระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2566 นักวิชาการด้านกีฎวิทยาจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ได้ร่วมการประชุมเชิงวิชาการนานาชาติ “Asia Pacific Conference on Mosquito and Vector Control (AMV) 2023” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ เพื่อร่วมนำเสนองานวิจัยด้านการควบคุมยุงและพาหะนำโรคอื่นๆ โดยเป็นการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวทางใหม่ๆ ในการควบคุมโรคที่มียุงเป็นพาหะ สำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ จากภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการจัดงาน

สำหรับการประชุมเชิงวิชาการที่จัดเป็นเวลารวมทั้งสิ้น 4 วัน จัดขึ้นโดยภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมมือกับ บุคลากรในสายวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง มีแนวคิดหลัก คือ “Reimagining Vector Control: Innovations for our changed world” มุ่งเน้นเป้าหมายด้านการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยปัจจุบัน และแนวทางที่ทันสมัยในการควบคุมแมลงพาหะนำโรค นำไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงความแข็งแกร่งของความสามารถในการควบคุมยุงและพาหะนำโรค ที่จะสามารถนำไปต่อยอดให้กับชุมชน และนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำรงค์ชีวิตในปัจจุบันได้อย่างแพร่หลาย

ภายในงานการประชุมเชิงวิชาการนานาชาติ “Asia Pacific Conference on Mosquito and Vector Control (AMV) 2023”นี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมจากทุกภูมิภาคของโลกมากกว่า 700 คน ทั้ง อาจารย์จากหลากหลายสถาบันการศึกษา นักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ที่ปฎิบัติงานด้านกีฏวิทยาทุกระดับ และยังได้รับเกียรติจากนักวิจัยชั้นนำระดับโลกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล และให้ความรู้รวมถึงแนวทางในการจัดการควบคุมยุงและพาหะนำโลก รวมไปถึงการออกบูธนิทรรศการของหน่วยงานผู้สนับสนุนและขับเคลื่อนการประชุม ฯ ร่วมออกบูธนิทรรศการด้วย

จากการประชุมในครั้งนี้ สามารถต่อยอดงานวิจัยเรื่องพื้นฐานด้านกีฏวิทยาทางการแพทย์เน้นยุงพาหะนำโรคและการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเชิงลึกในการควบคุมโรคติดต่อโดยยุงแบบมีทิศทางที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริง เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในทุกระดับ อาทิ การพัฒนาวิธีการควบคุมโรคโดยใช้สารไล่ยุงชนิดใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและอุปนิสัยของยุง การให้ความรู้นักวิจัยด้านระบาดวิทยา การส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ และการพัฒนากำลังคนให้ภาคธุรกิจที่ประกอบกิจการการจัดการแมลงทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ผลการประชุมตลอดการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเห็นได้ว่านักวิจัยรุ่นใหม่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานกับนักวิจัยอาวุโส เพื่อนำไปพัฒนาสาธารณสุขของประเทศของตนเองในอนาคต

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ