โรงพยาบาลลานนา ซ้อมแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉิน แผ่นดินไหว ดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

โรงพยาบาลลานนา 3 โดย คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) โรงพยาบาลลานนา ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่วิชาการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎีและควบคุมการฝึกปฎิบัติ ในการจัดซ้อมแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉิน แผ่นดินไหว ดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 นี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานด้านความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยมี นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3 เป็นผู้อำนวยการดับเพลิง สำหรับแผนซ้อมใหญ่แผนฉุกเฉินแผ่นดินไหว และอพยพหนีไฟในครั้งนี้
.
โดยมีบุคลากรทุกระดับ จากทุกแผนกในโรงพยาบาลลานนา 3 ที่ต้องเข้าร่วมการซ้อมแผนโดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวัลลภ ทาเกิด ผู้ช่วยหัวหน้างานป้องกัน และบรรเทาสาธาณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่ และทีมวิทยากรจาก ศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่วิชาการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ในการเข้ามาบรรยายให้ความรู้ในภาคเช้า รวมทั้งเข้าร่วมซ้อมแผนในภาคปฏิบัติช่วงบ่าย เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ และเป็นการทบความความรู้ ข้อปฏิบัติ และบทบาทหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดการกรณีฉุกเฉิน หากเกิดสถานการณ์จริง รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ผู้ป่วย และผู้มารับบริการได้รับความปลอดภัยสูงสุด
.
การซ้อมแผนครั้งนี้ ได้จำลองเหตุการณ์การเกิดแผ่นดินไหว และเกิดเหตุเพลิงไหม้ ณ บริเวณชั้นใต้ดิน แผนกพัสดุ ซึ่งไฟไหม้ลุกลามจนไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ จึงประกาศให้มีการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังจุดรวมพล โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด โดยตระหนักถึงความปลอดภัยในการอพยพเคลื่อนย้าย และช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างถูกวิธี ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากร และผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลลานนา 3 กรณีเกิดเหตุจริง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ