MSC คว้าคะแนน CGR ระดับ ดีเลิศ 5 ดาว ประจำปี 2566

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ได้รับคะแนนจากการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) โดยการสนับสนุนจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566

บริษัทฯ ได้มีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “เราจะให้บริการอย่างเป็นเลิศแก่ลูกค้าด้วยโซลูชั่นไอทีที่ดีที่สุด”

 

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: ไอที - ยานยนต
คำค้น: