โรงพยาบาลลานนา รับการตรวจเยี่ยมสถานพยาบาล ที่ให้บริการแก่ผู้ประกันตนผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS)

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3 พร้อมทั้งหัวหน้าแผนกต่างๆ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน จากสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ นำโดย นางสาวปาริฉัตร จันทร์อำไพ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ ในการลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยม เพื่อตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์ในโครงการประกันสังคม เกี่ยวกับการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ให้แก่ผู้ประกันตน การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลคู่สัญญาในระบบประกันสังคม จึงให้ความสำคัญกับการกำกับคุณภาพการให้บริการของสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม เพื่อให้การจัดบริการของสถานพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ประกันตนเข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพ
.
โดยโรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3 เป็นสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม ซึ่งมีผู้ประกันตนเลือกมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานพยาบาล และเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้คำแนะนำในการ ให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) , การจัดบริการผ่าตัดผ่านกล้อง (MIS) และการให้คำแนะนำการจัดบริการผ่าตัดเตรียมหลอดเลือด หรือสายสวนหลอดเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตลอดจนให้ความรู้การให้บริการทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถานพยาบาล และร่วมปรึกษาหารือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการให้บริการประกันสังคมในปีที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , ,