ว. จับมือพันธมิตรนครราชสีมา ขับเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรมการเกษตร/สิ่งแวดล้อม สู่การบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืน

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะอนุกรรมการฯ พร้อมด้วย ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม มีกรอบวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ การติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ผลการดำเนินงานและงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการ (ร่าง) แผนการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนบนพื้นที่สูง พ.ศ.2567 ได้แก่ ปัญหาการเผา ฝุ่นควัน และภัยแล้ง บนพื้นที่สูงแบบบูรณาการ โดย วว. ได้เข้าไปร่วมดำเนินงานในแผนการสร้างอาชีพบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยแก้ไขปัญหาผ่านการสนับสนุนองค์ความรู้และผลงานวิจัย ดังนี้ 1) การผลิตวานิลลา ในพื้นที่โครงการหลวงม่อนเงาะ ตีนตก ป่าเมี่ยง ห้วยลึก แม่หลอด และ 2) การเพาะเห็ดเมืองหนาว เห็ดเศรษฐกิจและเห็ดป่าไมคอร์ไรซา ในพื้นที่โครงการหลวงดอยปุย ป่าเมี่ยง ตีนตก ม่อนเงาะ อ่างขาง หนองเขียว ปางดะ และเลอตอ โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญคือ ทำให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน ชุมชนมีสังคมที่ดี มีอาชีพเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรฯ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร
คำค้น: , , , , , , ,