วว. ร่วมประชุม WAITRO Executive Board – RFP Meeting ณ เมือง Gebze ประเทศทุร์เคีย

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติกุล ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นางสาวพิมประไพ ศุภรรัตน์ นักวิเทศสัมพันธ์อาวุโส กองวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม WAITRO Executive Board – RFP Meeting ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ Tubitak Marmara Research Center เมือง Gebze ประเทศทุร์เคีย ทั้งนี้ วว. เข้าร่วมประชุมในฐานะเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก World Association of Industrial and Technological Research Organizations (WAITRO) ให้เป็นหน่วยงานผู้ประสานงานกับสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Regional Focal Point for Asia and the Pacific) โดยได้รับมอบหมายให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี 2019 ถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้เพื่อร่วมกำหนดอนาคตการบริหารจัดการงานของ WAITRO โดยมีวาระการประชุม อาทิ การจัดตั้ง WAITRO Operation e.V. ในประเทศเยอรมนี เพื่อเป็นหน่วยงานย่อยในการช่วยขับเคลื่อนแผนงานของ WAITRO สร้างโอกาสความยืดหยุ่นด้านงบประมาณของสมาคม เพิ่มโอกาสรับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ เช่น Europian Union (EU) ขับเคลื่อนผลงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมถึงการเตรียมงานประชุมวิชาการ WAITRO Summit 2024 และการประชุมสามัญสมาชิกที่กำหนดจะจัดขึ้นปลายปี 2024 เป็นต้น

โอกาสนี้ วว. ได้รายงานผลการดำเนินงานแก่ภูมิภาคในปี 2023 ซึ่ง วว. ได้ดำเนินงานร่วมกับ WAITRO Secretariat Office และ Regional Representative อย่างใกล้ชิด ได้แก่ การจัดกิจกรรม Regional Events และการสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกในภูมิภาค แผนงานที่จะดำเนินการในปี 2024 เช่น กิจกรรมวิชาการขับเคลื่อน SDG 2 Zero Hunger ผ่านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร SDG 12 Responsible Production and Consumption และกิจกรรมอื่นๆ เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้โอกาสทุนวิจัยระหว่างเอเชียและยุโรป การฝึกอบรมด้านการผลิตสินค้าตามข้อกำหนดฮาลาลระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลางและเอเชีย ซึ่งเป็นโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการ เป็นต้น

อนึ่ง WAITRO ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1985 เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไร ได้รับการสนับสนุนการก่อตั้งจาก UNDP, UNESCO, UNIDO และ ECOSOC มีภารกิจสนับสนุนและประสานความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและองค์กรด้านวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 100 หน่วยงาน จากมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก วว. เป็นสมาชิกของ WAITRO มาตั้งแต่ปี 1985 ได้ร่วมกิจกรรมกับ WAITRO ทั้งในรูปแบบของการสัมมนา การประชุมวิชาการ การฝึกอบรม ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ช่วยเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรในองค์กรของ วว. เป็นอย่างดี ทั้งนี้ วว. ได้รับเลือกเป็นหน่วยงาน WAITRO Regional Focal Point (RFP) Asia and the Pacific มาตั้งแต่ปี 2019 ถึงปัจจุบัน มีหน้าที่ประสานความร่วมมือและการสื่อสารระหว่างสำนักเลขาธิการ WAITRO กับหน่วยงานสมาชิกในภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการเป็นเครือข่ายองค์กรวิจัยระดับนานาชาติของสมาชิก WAITRO มาอย่างต่อเนื่อง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , , , ,