ผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี PTU ร่วมอบรมระบบ ESOFT ของ London Metropolitan University, United Kingdom มุ่งประยุกต์และพัฒนาระบบการเรียนการสอน

ยุคดิจิทัลกับการปรับระบบการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Teaching Transformation @PTU Day#1 ด้วยการอบรม หัวข้อ ระบบ “ESOFT METRO CAMPUS” ของ London Metropolitan University, United Kingdom โดยมี ผศ.ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจและวิเทศสัมพันธ์ และคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยปทุมธานี พร้อมด้วย ผศ.สุรชัย วงษ์ชาลี หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,ผศ.ฉัตรชนก กระจับนาค หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และอาจารย์สุจิตรา แนใหม่ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ เข้าร่วมการอบรมฯ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์และพัฒนาระบบการเรียนการสอนต่อไป ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: