มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการ MUSIC ON TOUR มูลนิธิดนตรีเพื่อชีวิต (Music for Life Foundation)

มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) เป็นประธานมอบเงิน ให้กับมูลนิธิดนตรีเพื่อชีวิต (Music for Life Foundation) เพื่อสนับสนุนโครงการ MUSIC ON TOUR และมีคุณวรินทร์ อาจวิไล (ครูต้นกล้วย) ประธานมูลนิธิดนตรีเพื่อชีวิต เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุน ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566

สำหรับมูลนิธิดนตรีเพื่อชีวิต (Music for Life Foundation) ก่อตั้งขึ้นโดยเล็งเห็นว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศในปัจจุบันและอนาคต และดนตรีคลาสสิคเป็นสิ่งหนึ่งที่จะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาชีวิต พวกเขาให้เติบโตอย่างสมดุลในเชิงสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กที่ยากจนและขาดโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ดนตรียังให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้พัฒนาความสามารถและศักยภาพของตนเอง ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และสามารถต่อยอดการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และการเป็นนักดนตรีมืออาชีพในอนาคต อีกทั้งดนตรีคลาสสิค ยังเป็นแรงบันดาลใจโดยรวมให้เด็กปรับปรุงความรู้ ด้าน วิชาการในโรงเรียน ทำให้เด็กมีสมาธิสร้างความสุขและความหวัง พร้อมทั้งเป็นทางเลือกหนึ่งให้พวกเขาใช้ชีวิตห่างไกลจากสิ่งเสพติดและสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอาชญากรรม

ดังนั้น มูลนิธิดนตรีเพื่อชีวิต โดยวง Immanuel String Orchestra จึงได้ร่วมมือกับวงเครื่องเป่าจา SPIM Winds Symphony ได้จัดทำโครงการ ชื่อ MUSIC ON TOUR ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนดนตรีให้ได้มีโอกาสแบ่งปันทักษะ ความรู้ ทางดนตรี ไปสู่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นต่างจังหวัด
2. เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ โอกาสทางดนตรีไปสู่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นต่างจังหวัด
3. เพื่อให้นักเรียนดนตรี ได้เรียนรู้ประสบการณ์และทักษะชีวิตใหม่ๆสภาพแวดล้อมใหม่ การได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนต่างถิ่น และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน
4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ให้ดนตรีคลาสสิค ได้ขยายเป็นที่รู้จักไปสูท้องถิ่นต่างจังหวัด มากขึ้น
5. เพื่อเป็นโอกาสหาแนวทางและวิธีการขยายโอกาสและกิจกรรมดนตรีคลาสสิคไปสู่ท้องถิ่นต่างจังหวัดในอนาคต

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: