SUN ขับเคลื่อน ESG สร้างสรรค์นวัตกรรมและแบ่งปันโอกาสสู่ชุมชน

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้า “KC” เดินหน้าขับเคลื่อน ESG ในชุมชน มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อยอดธุรกิจ ส่งเสริมการสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชน

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลามากกว่า 25 ปี ท่ามกลางความท้าทายทางสังคมและวิกฤตสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ความสำคัญขับเคลื่อนการเติบโตให้แก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืน ดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และมีบรรษัทภิบาล ตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) และมุ่งมั่นที่พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค โดยตระหนักถึงความสำคัญของสังคม เปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชน ได้มีอาชีพและยกระดับสินค้าเกษตรในชุมชนสู่ระดับประเทศ และบริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน จึงได้ร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนบ้านแคว และกลุ่มผู้ปลูกกล้วยพันธุ์ มะลิอ่อง พัฒนานวัตกรรมการผลิตสินค้ากล้วยน้ำว้าหนึบ ตรา KC วางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ โดยโมเดลสินค้ากล้วยน้ำว้าหนึบ สามารถเพิ่มรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกร เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมการสร้างรายได้ ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรม ที่จะส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมใหม่ๆ และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้มาตรฐานสากล ให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจชุมชนเติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไป

ล่าสุด บริษัทได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2023 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ โมเดลธุรกิจแปรรูปกล้วยน้ำว้า วิสาหกิจชุมชนบ้านแคว ประเภทรางวัล Inventor Awards ด้านสังคม และผลิตภัณฑ์ถั่วลายเสือ ประเภทรางวัล Creator Awards ด้านเศรษฐกิจ จากงาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศไทยสู่ความยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการมอบรางวัล เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภูมิใจ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทและพยายามในการพัฒนานวัตกรรมและสินค้าที่มีความโดดเด่น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การตลาด, การเกษตร, เศรษฐกิจ