องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคเครือข่าย จัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กับการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของพลเมืองเชียงใหม่ AI Future of Technology in Northern Education ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคเครือข่าย จัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กับการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของพลเมืองเชียงใหม่
AI Future of Technology in Northern Education ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้การส่งเสริมการศึกษา และการเรียนรู้ของพลเมืองเชียงใหม่ ตามนโยบายด้านการศึกษาของนายพิช้ย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่า “ ลูกคุณเราดูแล ลูกเราต้องเท่ากัน ” และ “ การศึกษาระดับโลกใกล้บ้าน ” นำไปสู่การขับเคลื่อนและดำเนินงาน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาค ในระบบการศึกษาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสสร้างความเท่าเทียม โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มภาคีเครือข่าย สถาบัน หน่วยงาน องค์กร สถานศึกษาที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาที่ได้นำนิทรรศการ องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์สัมมาชีพ และการแสดงของเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่มาร่วมงาน

โดยได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานโดย นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการศึกษาที่ได้นำนิทรรศการ องค์ความรู้ และการแสดงของเด็ก เยาวชน นักเรียน ที่มาร่วมงาน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพ และเวทีแห่งการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ของคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , , , ,