สคส. จับมือ ม.สุรนารี จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สร้างการรับรู้ ป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ สคส. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดสัมมนาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สร้างการรับรู้ ป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงประโยชน์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลทั้งโดยเจตนาหรือโดยประมาทได้

ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ สคส. กล่าวว่า สคส.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และมีภารกิจในการสร้างความรู้ความเข้าใจและให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน และประชาชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน และมีความเข้าใจในการปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่ถูกต้อง จึงได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อย่างต่อเนื่อง

ครั้งนี้ สคส. ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จัดสัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงสิทธิของประชาชนภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่จะลดปัญหาการละเมิดหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิชอบ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนรำคาญ ความเสียหายแก่ประชาชน และส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศในวงกว้าง

โดยในการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อติชาต วงศ์กอบลาภ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ และมีคณะวิทยากรจาก สคส. ประกอบด้วย ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิ สคส., ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ที่มาบรรยายในการสัมมนาครั้งนี้ด้วย

ท่านสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลได้ทาง Facebook : PDPC Thailand สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2142 1033

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , , ,