ว.การบินและคมนาคม SPU จัดงานวันเกียรติยศ “พิธีประดับปีก แถบบ่าเลื่อนชั้น และพิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2566

พล.อ.อ.พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานงานวันเกียรติยศ พิธีประดับปีก แถบบ่าเลื่อนชั้น และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมนำคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมประดับปีก แถบบ่าเลื่อนชั้นปี ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคม SPU เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในเครื่องแบบการบินและสถาบัน และเป็นการเริ่มก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่และก้าวต่อไปของการเป็นนักศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคม

อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ผู้ให้ความรู้แก่ศิษย์ อันจะได้นำความรู้ไปประกอบสัมมาอาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและครอบครัว สร้างความเป็นสิริมงคลและรับขวัญนักศึกษาใหม่ในการก้าวเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ณ ห้องออดิทรอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: