วว. /พันธมิตรกำแพงเพชร ส่งเสริมชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มของเสียจากการผลิตเอทานอล

ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นายวิษณุ ปั้นพันธุ์ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) และคณะ ร่วมประชุมหารือกับสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด เพื่อหาแนวทางในการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการทำงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานร่วมกันตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ในโอกาสเดียวกันนี้ช่วงบ่าย รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. พร้อมคณะ เดินทางไปยังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน “โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มของเสียจากกระบวนการการผลิตเอทานอล โดยนำมาผลิตเป็นอาหารสัตว์และปุ๋ยชีวภาพ” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง วว. กับ บริษัท บี เค.เค.ชิกเนเจอร์ จำกัด ที่จะดำเนินงานร่วมกันในอนาคตอันใกล้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , ,