งานวันภาษามือโลกและงานวันสัปดาห์หูหนวกโลก ประจำปี 2566

สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงานวันภาษามือโลกและงานวันสัปดาห์หูหนวกโลก ประจำปี 2566
ซึ่งในปีนี้จัด 2 วัน ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ MBK Center ชั้น G ลานอเวนิว A-B
ภายใต้หัวข้อ A World Where Deaf People Everywhere Can Sign Anywhere โลกที่คนหูหนวกสามารถสื่อสารด้วยภาษามือได้ทุกที่ โดยคาดว่ามีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 ท่าน

สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ (พก.) ดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันภาษามือโลกและวันสัปดาห์คนหูหนวกโลก โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นเวทีแสดงความสามารถและศักยภาพของคนหูหนวก แลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาทุกด้านที่มีส่วนเกี่ยวกับคนหูหนวก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับคนพิการในสังคม พร้อมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ส่งเสริมความรู้ความและเข้าใจให้คนหูหนวกที่เข้าร่วมงานได้มีความรู้ในสิทธิ
ของตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้คนทั่วไปเข้าใจอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของคนหูหนวก ร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมการใช้ภาษามือ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย และการจัดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือ อาหาร และอื่นๆ จากชมรม/สมาคมระดับจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมองค์กรอื่นๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน รวม 100บูธ

วันที่ 23 กันยายน 2566

พิธีเปิดงานวันภาษามือโลก ประจำปี 2566

โดยนายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทน MBK Center
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน มีการเยี่ยมชมบูธนิทรรศการการจำหน่ายสินค้ากิจกรรมต่างๆ จากชมรม/สมาคมระดับจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมองค์กรอื่นๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน
และการเล่าเรื่องด้วยภาษามือ จากน้องๆ หูหนวก

วันที่ 24 กันยายน 2566

พิธีเปิดงานวันสัปดาห์หูหนวกโลก ประจำปี 2566

โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวรายงานโดย นายวิทยุต บุนนาค นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งบรรยายพิเศษจาก นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน) และอดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: ที่เที่ยว
คำค้น: , ,